Laddar

DEL 4: Här är politikernas svar på månadens fråga

24Nybro.se ger allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna – nu har fjärde frågan besvarats.

delningar

24Nybro.se har sedan årsskiftet startat sin alldeles unika politikersatsning inför valet i september.

Varje månad fram till valet får kommunborna möjligheten att ställa en fråga till lokalpolitikerna – som sedan får besvara frågan.

De lokala partierna som har tackat ja till att vara med i politikersatsningen fram till valet är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

I början av april gick 24Nybro ut med en uppmaning till Nybroborna om att ställa en fråga till politikerna i kommunen. Här är frågan som skickades vidare till våra politiker.

– Hur vill politikerna i Nybro lösa lokalförsörjningen i skolan?

 

Centerpartiet: – Nybro kommun växer och vi planerar nya områden för bostäder vilket ökar möjligheten för ytterligare tillväxt. Vi blir fler barn vilket är positivt och glädjande, detta skapar nya behov av lokaler för våra skolor. Centerpartiets målsättning är att kommunen ska erbjuda skola såväl på landsbygden som i centralorten.

Det är viktigt att kommunen har en strategisk lokalförsörjningsplan som ger en helhetsbild av vilka lokaler som kommunen äger och hyr, hur lokalerna används idag och som visar på framtida behov av nybyggnation och investeringar. För att få fram nya verksamhetslokaler krävs både tid, resurser och politiska inriktningsbeslut.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om ny F-6 skola vid Västerängsskolan. Lärande och Kulturnämnden utreder just nu två förslag för att klara ytterligare ökat elevantalet framöver. Ett av förslagen bygger på en utbyggnad av Paradisskolan, Madesjöskolan och Fagerslättskolan, det andra förslaget bygger på en stor högstadieskola vid Fagerslättskolan/Sveavallen.

Det är stora och långsiktiga satsningar som behöver göras och därför är det också viktigt att göra en grundlig utredning, lyssna och att få så mycket underlag som möjligt innan beslut. Det handlar inte bara om nya lokaler, det handlar också om infrastruktur, säkra skolvägar, barntäta områden, ekonomi, detaljplaner mm.

Centerpartiets principiella uppfattning är mångfald och valfrihet. Vår främsta prioritering är att behålla en skola nära hemmet för så många som möjligt, framförallt för de yngsta barnen. Vår grundsyn är att ha flera F-6 och F-9 skolor framför en stor högstadieskola.

 

Moderaterna: – En av Nybro kommuns viktigaste frågor inför framtiden är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens skolbarn. Tack vare höga födelsetal och nyanlända har barnantalet de senaste åren ökat med 400 elever. Detta har gjort att det blivit platsbrist i skolan och för att lösa detta har olika former av skolbaracker placerats ut där det är möjligt. Att det blir platsbrist är ingen överraskning och under cirka två års tid har det utretts hur skollokalerna ska byggas. Utredningen kom fram till fem olika alternativ som har kommunicerats med allmänheten vid tre olika tillfällen i form av medborgardialoger. Medborgardialogerna besöktes av ganska få medborgare vilket gjorde att politiken inte fick någon vägledning av medborgarna. Efter detta har två av förslagen utretts vidare. De två förslagen är att det blir en nybyggnad av en högstadieskola på Sveavallen eller att det görs en utbyggnad av Madesjöskolan och Paradisskolan. Vi har i ett första läge tilltalats av en ny högstadieskola på Sveavallen. När vi bygger ut skolan behöver vi ta lite höjd så den räcker för framtiden och om barnantalet ökar. När Nybro kommun bygger inom en annan verksamhet är lokalerna för små innan bygget är färdigt och så får det inte bli med skolverksamheten. Ett högstadium skulle ge en likvärdig skola för ungdomarna. En annan sak som alla inte tänker på är att om kommunen bygger ut befintliga skolor blir de nästan lika stora som en högstadieskola på Sveavallen och det blir väldigt lite yta till skolgård. Vidare är det så att nybyggda lokaler blir ändamålsenliga och det är viktigt för kvalitén i skolan.

Nu när skolfrågan utretts under lång tid är det viktigt att man inom det snaraste blir klar med utredningen så frågan kommer till beslut. Dock har det visat sig att lärarna inte har tillfrågats under tidigare utredningar och det är viktigt att de som ska jobba i verksamheten får säga vad de vill ha för skola. Som det ser ut nu kommer vi ta beslut om hur lokalerna för skolverksamheten i Nybro ska se ut när utredningen är klar. Utredningen måste bli klar så det kan tas ett beslut som är det bästa för Nybros medborgare.

 

Vänsterpartiet: 

– Till att börja med så kan vi konstatera att Vänsterpartiet återigen visade sig ha rätt. När vi drev kampen mot att riva Transtorpskolan så varnade vi för att vi snart skulle bli få en lokalbrist. Därför ville vi satsa på en upprustning av Transtorpskolan och ville samtidigt utöka förskolan Nya Gazellen med minst en avdelning. Hade man valt att lyssna på oss då hade dagens situation varit betydligt mindre akut. Tyvärr så var Vänsterpartiet nästan helt ensamt i fullmäktige om att tänka så långsiktigt.

Nu har vi istället en situation med stort behov av nya lokaler till både skola och förskola. Det är en situation som nu inte går att lösa snabbt trots att den egentligen är akut. Fler förskoleplatser är på gång, men det kommer att behövas många fler. Särskilt om vi får gehör för vårt krav om att minska barngrupperna i förskolan rejält.

Som tillfälliga åtgärder kommer det krävas olika barack-lösningar. Parallellt med dessa tillfälliga lösningar måste man nu börja se på långsiktiga lösningar. En nyckel för att komma vidare är den utredning som är på gång kring Paradis- och Madesjöskolan. Tyvärr har majoriteten inte lyckats ta fram den som det var tänkt, utan den har blivit framskjuten. Utan den utredningen som grund är det svårt att avgöra vilka framtida åtgärder som är möjliga och önskvärda att genomföra för att långsiktigt lösa lokalförsörjningen inom skolan.

 

Liberalerna: 

– Det viktigaste för oss i Liberalerna är att alla skolor i kommunen är likvärdigt bra skolor, så att det inte är avgörande vart man bor eller i vilken skola man går för hur väl man lyckas eller hur man trivs.

Idag väljer föräldrar att placera sina barn i andra skolor en den som ligger närmst. Detta visar att kommunen, för tillfället, inte lyckats med att alla skolor skall uppfattas som ett tillfredsställande alternativ. Detta leder i sin tur till förvärrad platsbrist och att nyinflyttade till ett område tvingas till skolplacering i en annan stadsdel än där man bor. Detta gäller i allra högsta grad även förskolan där föräldrar ”tvingas” till förlängd föräldraledighet för att vänta på plats på önskad förskola. Småsyskon tvingas börja på en annan skola och föräldrarna åker kors och tvärs för lämningar och hämtningar. Det är inte längre någon garanti att man får gå i förskoleklass med sina förskolekompisar, som man lärt känna under flera års tid. Detta måste omgående åtgärds och förbättras!

Skolorna i Nybro är idag tyvärr väldigt segregerade. Det finns skolor med en övervägande majoritet elever med utländsk bakgrund, medan det finns andra som har nästan inga.

Sverige är ett mångkulturellt land där alla människor är olika. Vi tror att det blir bäst klasser när det är en stor blandning på såväl kön, etnicitet, intressen, erfarenheter som kompetenser. Olikheten främjar inlärningen för alla!

Svenska språket, som är den mest grundläggande skolfärdigheten för att lyckas i svensk skola främjas också genom en ökad integration av våra elever med annat modersmål.

De flesta elever vill fortfarande gå i en skola som är nära och därför lyckas vi inte få den bästa möjliga blandningen av elever. Det vill vi i Liberalerna förbättra, så att elevernas resultat stiger samt att deras erfarenheter och sociala färdigheter växer. Om det bara är möjligt genom en gemensam centrumhögstadieskola så är vi för det.

Detta alternativ frigör även undervisningsplatser för förskoleklass till årskurs sex på både Madesjöskolan och Paradisskolan, där söktrycket idag är stort.

Vi i Liberalerna vill rusta upp skolgårdarna inte bebygga dem!

Oron människor känner inför en kommunal ”storskola” skall vi omvända genom en genomtänk arkitektur, modern teknik och genom att bygga en attraktiv arbetsplats för så väl studiemotiverade elever som kompetenta pedagoger.

 

Socialdemokraterna: – Vi Socialdemokrater har varit drivande i frågan om att bygga ut förskolor och inte minst skolor. Redan i februari fick våra partiföreträdare ta del av resultatet av den lokalutredning som redan då var klar, men som sedan förhalats av den styrande minoriteten. Efter att vi vid olika aktiviteter undersökt vad Nybroborna tycker i frågan, tog vi som första parti ställning för att bygga en ny högstadieskola på Sveavallen och lägga ner Fagerslättsskolan. Det är ffa två skäl till att vi väljer detta

Detta är det alternativ som är lättast och snabbast att bygga utan att störa pågående undervisning och vi slipper hitta nya undervisningslokaler till 300 elever under byggtiden. Med detta alternativ spar vi både tid och pengar och eleverna slipper flytta till tillfälliga lokaler under en ombyggnad. Tiden är viktig eftersom vi bara har ett par år på oss innan det är för trångt i våra befintliga skolor

Vi har misslyckats med att få en bra mix mellan svenska och nyanlända elever på Fagerslättsskolan och vi har en alltför stor segregation mellan dessa grupper.

Gällande förskolan finns ett stort behov av nya förskolor dels på grund av at det föds fler barn men också för att vi har alltför stora barngrupper och behöver minska dem. Dessutom har vi ett par förskolor som idag inte har ändamålsenliga lokaler och därför behöver ersätta. Vi ser att en ny förskola vid Västerängsskolan och en i Transtorpsområdet är första stegen på den vägen.