Laddar

DEL 3: Här är politikernas svar på månadens fråga

24Nybro.se ger allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna – nu har tredje frågan besvarats.

delningar

24Nybro.se har sedan årsskiftet startat sin alldeles unika politikersatsning inför valet i september.

Varje månad fram till valet får kommunborna möjligheten att ställa en fråga till lokalpolitikerna – som sedan får besvara frågan.

De lokala partierna som har tackat ja till att vara med i politikersatsningen fram till valet är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

I början av mars gick 24Nybro ut med en uppmaning till Nybroborna om att ställa en fråga till politikerna i kommunen. Här är frågan som skickades vidare till våra politiker.

Från anonym: – Hur tänker de olika partierna om den personliga assistansen i Nybro. Det var ju tal om att lägga ut den på entreprenad men det lades ner. Men hur tänker ni i framtiden?

 

Moderaterna: – För oss Moderater är inte det avgörande vem som driver den personliga assistansen. Det viktigaste för oss är att den som behöver assistans får det och assistansen ska vara av god kvalitet. Vi tycker även det är viktig att det finns en valfrihet. Den som är i behov av assistans ska kunna välja huvudman/leverantör. Vi ser gärna både kommunal och en privat huvudman. Självklart måste det till en noggrann kontroll av hur pengarna för assistans används. Vi, Moderater, menar att verksamheten ska bedrivas med god kvalité och på ett kostnadseffektivt sätt.

Det stora dråpslaget mot alla våra funktionshindrade med LSS-beslut var när den röd-gröna regeringen beslöt sig för att rekommendera andra regler för Försäkringskassan vid beviljande av hjälp för funktionshindrade. Detta ledde till att Försäkringskassan blev mycket restriktiv i sin bedömning och många medborgare förlorade helt sin hjälp. När behövande blir utan hjälp har kommunerna det slutgiltiga ansvaret och det drabbade Nybro kommun mycket hårt med många miljoner i utbetalningar. Dessa kostnader som staten tidigare har betalat har alltså Nybro kommun istället tvingats att betala efter sveket från regeringen och Vänsterpartiet.

 

Sverigedemokraterna: – Sverige Demokraterna i Nybro anser att ingen omsorg mår bra av att hamna i privata händer där det föreligger möjlighet till vinstuttag. Om man vill privatisera i kommunen ska det vara till en seriös aktör som har en vilja att göra det bra och bättre än nuvarande kommunala ägor. Insynen i bolagets skötsel ska vara 100 procent och kommunen ska äga rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det visar sig att vinstintresse går före god omsorg.

 

Vänsterpartiet: – När majoriteten i Nybro vill privatisera den personliga assistansen i Nybro så var det Vänsterpartiet som tillsammans med personal, anhöriga och brukarna själva som först tog strid. För oss är det självklart att assistansen ska vara kvar och utvecklas i kommunal regi även i framtiden.

När majoriteten talar om att privatisera assistansen så flyttar de fokus från att rätten till assistans handlar om rätten till ett värdigt liv till att bli en fråga om pengar. Brukarna reduceras till minusposter i bokföringen som måste hanteras genom att privatisera. Ett sånt synsätt och agerande kan Vänsterpartiet aldrig acceptera.

Anledningen till att en privatisering blir lönsam för kommunen är att besparingen görs genom att de anställda får sämre villkor. De fackliga avtalen i kommunen ger högre lön, längre semester och framför allt en betydligt högre jourersättning än de privata assistansbolagen. Vänsterpartiet kommer aldrig gå med på att försämra villkoren för kommunens anställda.

Men kampen mot privatisering gäller alltså brukarna i minst lika hög grad som arbetsvillkoren. Många som har assistans är helt beroende av att ha kvar sina assistenter som de känner sig trygga med. Vi vill inte ens tänka på hur deras situation skulle bli om de fått nya, oerfarna, assistenter för att de gamla inte ville acceptera försämrade villkor.

Arbetet som assistent är oerhört viktigt. Det kräver förmåga att vara följsam mot brukaren. Det kräver förmåga att kunna arbeta med det mest intima på ett ödmjukt sätt, utan att brukaren känner sig generad. Vem som helst kan förstå att det är mycket integritetskränkande och riskfyllt för brukaren att utsättas för personal som inte kan rutinerna eller saknar utbildning.

Rätten till assistans är viktig och en privatisering hade blivit förödande för både brukarna och deras assistenter. Men vare sig brukarna eller deras assistenter tog majoriteten någon hänsyn till när man av ideologiska- och besparingsskäl ville privatisera assistansen.

 

Socialdemokraterna: 

– Den viktigaste frågan avseende personlig assistans i Nybro och alla andra svenska kommuner är och förblir innehållet i verksamheten och hur lagar och förordningar tillämpas och efterföljs. Var personalen som utför arbetet är anställd är ingen primär fråga, speciellt som finansieringen av verksamheten kommer från samma konto! Det är ju vi skattebetalare som gemensamt betalar detta!

Personer med funktionshinder av olika slag ska kunna delta i alla sociala, politiska, ekonomiska och kulturella delar av samhället. Socialdemokraterna satsar på att stärka funktionshindrades möjligheter till utbildning och att komma in eller tillbaks till arbetslivet. Det handlar om värdighet och mänskliga rättigheter.

Lagen om stöd och service (LSS) och assistansersättning behöver ständigt ses över och förbättras. Vår regerring har redan nu, i avvaktan på ny lagstiftning, infört bl.a. en ”broms” för s.k. tvåårs-omprövningar och förbättrat möjligheterna för att bevilja personlig assistans för resor, väntetid och beredskap under dygnsvila (fr.o.m. 2018.04.01). Ytterligare förbättringar planerade att införas 2018.07.01.

Man kan ju ändå fundera hur privatiseringsanhängarna får ihop att kommunens (skattebetalarnas) kostnader skulle minska för verksamheten, kvalitén öka, och den kommunala insynen och kontrollen blir bättre när man flyttar till en privatägd verksamhet. Jag vet att våra kommunanställda assistenter redan idag gör ett fantastiskt jobb.

Vår välfärdspolitik skall vara öppen för alla, fördelad efter behov, betald med skattemedel. Ansvaret för detta ligger alltid på våra politiker. Därför ska vi inte sälja bort utförarledet till privata aktörer. Privata alternativ skall få finnas men tillstånd, tillsyn av kvalitet och resultat ska i alla lägen ligga hos det offentliga, så att våra pengar används till det som är avsett och inte till privata vinster.

 

Kristdemokraterna: – Vi får aldrig svika dom som behöver samhällets stöd allra mest!

Frågan om personlig assistans är en fråga som är politiskt viktig både nationellt och lokalt i kommunen. De senaste åren har vi med vånda sett hur man nationellt nedmonterat LSS och många har mer eller mindre fått sina liv förstörda. Regeringen har skyllt på domar och fusk under tiden som politiken hårdnat allt mer mot de som behöver samhällets stöd allra mest.

Denna utveckling har gjort att kostnaderna för kommunerna har ökat lavinartat. I en sådan situation handlar det om att göra två saker samtidigt. Både sätta tryck på regeringen i frågan och lokalt hitta arbetssätt för att säkra varje individs rätt till det stöd man är berättigad enligt lagens intentioner.

Jag och Kristdemokraterna har i Nybro varit drivande i ett förbättringsarbete kring personlig assistans som har lett till att vi idag har tillsatt ett expertteam kring varje ärende som gäller personlig assistans. Ingen handläggare sitter längre ensam med ett ärende utan vi följer det tillsammans hela vägen och ser till att underlag till Försäkringskassan håller högsta kvalitet. Allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att den enskilde ska få rätt hjälp.

För mig och KD är det tydligt att den nya nationella rättspraxisen måste ändras. Det måste återigen vara ett grundläggande behov att få hjälp att andas när halsen proppas igen av slem, eller att äta via en sond när man inte kan äta själv. Rapporter från Socialstyrelsen och Försäkringskassan ger mer än tillräckligt underlag för en lagändring som återupprättar intentionen med LSS (Lagen om stöd och service).

Jag konstaterar att 78 procent av de som har fått den statliga assistansen indragen har fått det utan att personernas hjälpbehov har minskat och att den ökade ansvarsbördan för närstående riskerar att leda till psykisk ohälsa hos närstående.

Vi håller med regeringen om att kostnader som kan kopplas till fusk och brottslighet måste stoppas. Men det finns inget som visar att situationen otvetydigt är värre inom LSS än inom något annat välfärdssystem. Måndagen den 22/1 sände Kalla Fakta inslaget ”Spelet om Assistansen”. Granskningen gör gällande att regeringens fokusering på fusket för att rättfärdiga neddragningarna inom LSS är en del av en medveten strategi. Det är svårt att inte misstänka att de har rätt.

Regeringen har haft alla möjligheter att lägga fram förslag för att ändra lagen, men under Socialutskottets öppna utfrågning den 30 januari klargjorde de att de inte har någon intention att agera.

Detta ställningstagande av regeringen skapar utmaningar i alla kommuner, likaså i Nybro. Vårt löfte är att hela tiden göra vårt yttersta för att upprätthålla intentionerna i LSS lokalt och se till att de återupprättas nationellt.

Det kommande valet är viktigt. Vi behöver rätt politiker både nationellt och i Nybro som kan ta ordentligt ansvar i denna fråga.

 

Centerpartiet: 

– För Centerpartiet så är frågan om LSS och assistans en viktig jämställdhetsfråga. Det handlar om att varje människa ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt och ge personer med en funktionsnedsättning en högre livskvalitet.

I Nybro kommun har vi haft det oerhört tufft efter att regeringen i regleringsbrevet för budgetår 2016 krävde att Försäkringskassan skulle bryta utvecklingen av antalet timmar inom personlig assistans för funktionsnedsatta. Detta har lett till en gigantisk kostnadsökning för oss i kommunen som inte är finansierad och stort mänskligt lidande för de som drabbats. Alla berörda försätts i en svår situation. Det är inte okej att kommunerna används som regeringens budgetregulator. Indragningar av assistans skapar personliga tragedier och tvingar medborgare att gå på knäna. Från Centerpartiet säger vi stopp, det är nog nu!

Centerpartiet värnar assistansen och individens valfrihet och ser att möjligheten till jobb och utbildning är viktiga delar för att kunna aktivt delta i vårt samhälle. En förutsättning för valfrihet är att själv kunna styra över assistansen och fritt kunna välja utförare. Det är kvalitén som ska avgöra vilka som ska få vara med och utföra välfärden, inte ägandeformen.