Laddar

DEL 2: Här är politikernas svar på månadens fråga

24Nybro.se ger allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna – nu har andra frågan besvarats.

delningar

24Nybro.se har sedan årsskiftet startat sin alldeles unika politikersatsning inför valet i september.

Varje månad fram till valet får kommunborna möjligheten att ställa en fråga till lokalpolitikerna – som sedan får besvara frågan.

De lokala partierna som har tackat ja till att vara med i politikersatsningen fram till valet är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

I början av februari gick 24Nybro ut med en uppmaning till Nybroborna om att ställa en fråga till politikerna i kommunen. Här är frågan som skickades vidare till våra politiker.

Från anonym: – Hur ska ni göra för att öka tryggheten i Nybro?

 

Liberalerna:

Vi i Liberalerna anser att alla människor skall ges förutsättningar till goda framtidsutsikter. Det gäller särskilt dem som upplever sig sakna det idag. Vi tror att det är dessa individer som hos andra kan väcka känslan av otrygghet.

Här vill vi i Liberalerna främst arbeta förebyggande genom att ge skolan ökade resurser i sitt arbete med att få alla elever att nå målen. Vi vill säkerställa att både elevhälsan och socialtjänsten har rätt resurser för att hjälpa individer som behöver samhällets stöd. Vi vill även fortsätta utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis.

Vi tror även på fortsatt samverkan med det lokala föreningslivet. Musik, kultur och idrott har positiva effekter på samhället och kan bidra med meningsfulla fritidssysselsättningar.

Konkreta insatser med trygghetsskapande effekt är förbättrad belysning på vissa platser. Dessa platser identifieras med fördel genom medborgarinflytande under de kommande trygghetsvandringarna ,som kommunen skall arrangera.

Vidare kommer skolbrandmän att implementeras, där samverkan mellan Nybro räddningstjänst och skolorna kommer att intensifieras. Detta görs för att minska risken för våld, skadegörelse och bränder i kommunen.

Vi anser även att fler trygghetsboenden i Nybro bör byggas. Där kan årsrika, utan biståndsbedömning, känna trygghet och gemenskap.

 

Vänsterpartiet:  Trygghet är att ha en välfärd och ett samhälle som går att lita på. Trygghet handlar inte bara om graden av utsatthet för brott. Trygghet handlar också om att du är trygg med att dina barn har en bra skola och en framtid. Trygghet handlar om att du vet att dina äldre anhöriga klarar sig och får den omtanke som behövs. Trygghet handlar om att du har ett fast arbete som du kan försörja dig på.

Vänsterpartiet anser att kommunen ska ha ambitionen att vara ett föredöme som arbetsgivare och erbjuda fasta trygga anställningar med bra villkor till alla anställda. Vi har föreslagit att alla över 75 år ska få hemtjänst utan biståndsbedömning så att de kan vara trygga med att få hjälp när de själva känner att det behövs.

Vi vill också satsa mer på att förbättra utsatta ungas uppväxtvillkor genom att exempelvis bekämpa barnfattigdom och minska barngrupperna i förskolan. Elevhälsan på skolorna behöver bättre resurser för att upptäcka och hjälpa de unga som far illa i hemmet eller har andra problem. Det är väl belagt i forskning att tidiga insatser lönar sig på alla sätt, även rent samhällsekonomiskt.

Ökande klyftor i samhället ökar utanförskapet och framförallt brottsligheten. Social utsatthet som arbetslöshet och utanförskap utgör grogrund för rekrytering till brottslighet. Trygga och stabila uppväxtvillkor, meningsfullt arbete, god fritid samt delaktighet i samhällslivet och möjlighet att påverka den egna situationen är faktorer som främjar en positiv utveckling och minskar rekrytering till brottslighet.

Utöver att vi i vårt budgetförslag generellt satsat på förbättra välfärden så budgeterade vi även för en trygghetsmiljon som skulle gått ut på att öka fritidsgårdarnas fältverksamhet. Det behövs vuxna som finns ute i sammanhang där barn och ungdomar rör sig. Barn och ungdomar kan få råd och stöd i ett tidigt skede eller ”bara” någon vuxen att vända sig till om de vill prata om något.

På flera håll har man arrangerat nattfotboll och spontanidrott under helgkvällar och -nätter med mycket framgångsrikt resultat. Det tycker vi vore värt att pröva även här i Nybro.

 

Centerpartiet: – Vi har en vision om en öppen, grön, trygg och företagsam kommun. Nybro kommun är på många sätt en trygg kommun, något som är absolut grundläggande i ett väl fungerande samhälle och något vi värnar hårt. Vi vill att ALLA ska kunna känna sig trygga oavsett livssituation.

Tillsammans med dig som bor i kommunen vill vi fortsätta att skapa trygghet. Mycket av samhällsklimatet och debatten i media präglas av oro och känsla av otrygghet. Centerpartiet jobbar för att vända oron och rädslan till hopp och framtidstro. Vi ser de problem vi står inför men drabbas inte av hopplöshet. Det är viktigt att lyssna på oron utan att svartmåla, och att hitta vägar att vända oron. Vi är övertygade om att såväl i Sverige som i Nybro finns det hopp och optimism. Vi måste ta tillvara de initiativ och det arbete som människor i ideella föreningar, i små företag, i familjen och enskilt bedriver. Dessa initiativ bygger vidare på de värderingar som gjort Sverige till ett starkt och bra land att leva i: frihet, trygghet, ansvar, öppenhet och tolerans.

Jobben är grunden för trygghet och utveckling, för en lyckad integration och för att finansiera välfärden. Det är särskilt viktigt för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Genom en ansvarsfull ekonomisk politik ska vi fortsätta bygga en stabil grund för de satsningar vi behöver göra för vård, skola, arbete och omsorg. Vi vill skapa trygga och attraktiva bostadsmiljöer. Alla de som möter kommunen i våra olika verksamheter ska garanteras en trygg miljö.  Våra anställda ska ha trygga arbetsplatser. Vi vill ta krafttag mot mobbing inom skolan och för att se till att vi lever upp till nolltoleransen mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling av kommunens anställda.

Centerpartiet vill satsa på polisen för att garantera polisens lokala närvaro. Polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig. Vi vill att resurser tillförs för att utbilda och anställa betydligt fler poliser under de kommande åren för att öka tryggheten och säkerheten.

 

Kristdemokraterna:

Vi behöver stärka relationer och tillit, se till att människor får jobb och framtidstro samt stärka tryggheten i samhället. Vi konstaterar att otryggheten i samhället ökar och fast vi inte ser en ökad mängd brott så är ändå känslan av otrygghet viktig att ta på allvar.

För att öka tryggheten så behöver vi jobba i flera led, både långsiktigt och direkt.

Kristdemokraterna har nationellt anslagit medel för att 10 000 fler poliser anställs till 2025. För att nå det antalet så vill vi komplettera med en kortare polisutbildning som utbildar poliser som har en tydligare lokal profil som med god lokalkännedom kan arbeta mot kommunens särskilda behov.

Invånarna måste kunna lita på att polisen finns där när man utsätts och att man också har resurser att utreda vad som hänt. Det är inte acceptabelt att många av vardagsbrotten aldrig följs upp och leder till fällande domar. Bostadsinbrotten är ett sådant exempel.

Vi vill se fler poliser med en tydligare lokal profil

Motsatsen till otrygghet är tillit. Tillit i samhället byggs inte bara av fler poliser. Grunden läggs tidigare än så. Därför behövs en politik som värnar och stärker ett samhällsbygge som sker genom relationer: i familjen, i förenings- och församlingsliv. Tilliten som finns i samhället och som nu utmanas vävs inte stark i ett vakuum, utan i just dessa gemenskaper. Min bild är att Kristdemokraterna är relativt ensamma om att stå upp för familjen och på allvar värna och vilja stärka det civila samhället.

Vi vill politiskt agera för att stärka familjer och föreningsliv.

Om man växer man upp under trygga förhållanden, och får förutsättningar att bli man inkluderad i samhällsgemenskapen så stärker vi både den psykiska hälsan och förhindrar att man ägnar sig åt kriminalitet.

Vi behöver arbeta långsiktigt och stärka de förebyggande sociala insatserna, insatser för en bättre skola överallt och insatser för att stötta föräldrar och föreningsliv i utsatta områden. Detta är ett samarbete där alla kommunens förvaltningar behöver ta kliv framåt och hjälpas åt i det arbetet.

Vi vill stärka kommunens resurser på det förebyggande sociala arbetet. 

Trygga barn bygger ett tryggt samhälle.

Vårt löfte är därför att i alla politiska förslag vi lägger så kommer vi ha ett tydligt barnperspektiv.

  Foto: Arkiv

Sverigedemokraterna:

Denna fråga är väldigt komplex då den berör oss på många olika sätt beroende på vilken situationen man befinner sig i och det är sorgligt att den över huvud taget behöver ställas. Det borde rimligen vara en självklarhet att alla invånare i vår kommun skall kunna känna sig trygga i sin egen närmiljö, i hemmet, förskolan, skolan, arbetsplatsen, i motionsspåret och ute på gator och torg, oavsett tid på dygnet.

Nu ser verkligheten tyvärr inte ut så och därför anser vi inom SD Nybro att man först måste gå till grund och botten med vad det är som skapar känslan av otrygghet. Inte förrän man har utrett detta på ett grundligt, ärligt och transparent sätt kan man hitta lösningar och återskapa tryggheten för kommunens alla invånare.

Våra äldre invånare ligger oss varmt om hjärtat. Det måste säkerställas att de verkligen får den omsorg och vård som de har rätt till. Som till exempel rätt till plats på äldre- eller trygghetsboende. Det är de äldre själva, kanske tillsammans med nära och kära, som bäst kan avgöra när de inte längre klarar av att bo kvar i sin gamla invanda miljö. Det ökar bara otryggheten i att inte veta om eller när man över huvud taget kan erbjudas en sådan plats. Även ensamhetskänsla skapar otrygghet och den kan inte ens en fantastisk hemtjänstpersonal täcka upp för. Vi anser också att delade turer inom hemtjänsten bör avskaffas för att öka tryggheten för de äldre men även för personalen.

De yngre invånarna i kommunen är vår framtid. Det är oerhört viktigt att de får alla resurser som behövs för deras utveckling och mognad. Till exempel bör barngrupperna på Nybros förskolor minskas och välutbildad, kompetent personal ökar trygghetskänslan för både barn och föräldrar. På förskolan är det också oerhört viktigt att man verkligen säkerställt identitet och bakgrund på de som jobbar inom barnomsorgen.

På skolorna måste elever och lärare kunna känna studie- och arbetsro. Det vore önskvärt att lärarna återigen hade den auktoritet som krävs för att på ett kompetent sätt kunna bedriva undervisning. Därför bör de kunna avlägsna störande individer från klassrummet och känna att de har stöd för detta från både rektorer och föräldrar. Det vilar nämligen ett stort ansvar på föräldrarna eftersom det inte är skolans uppgift att uppfostra och lära barnen att uppföra sig korrekt gentemot sina lärare och klasskamrater. Goda värderingar skall grundas redan i hemmet. Även mer kameraövervakning både inom och utanför skolan skulle öka tryggheten och förhoppningsvis även minska skadegörelser och kränkningar.

För att öka tryggheten ute i samhället önskar vi se mer närvaro av uniformerade poliser, framför allt fotpatrullerande. Utöver det vill vi se utökad belysning på utsatta platser tillsammans med kameraövervakning.

Avslutningsvis bör man dock ställa sig frågan: ”Om man utan åtgärd tillåts att skapa otrygghet” vad ger det då för signaler?”

 

Moderaterna:

Trygghet är en sak som ofta nämns i politiken när det gäller det offentliga rummet men för oss, Moderater, är trygghet en mycket större fråga. Trygghet kan vara att skoleleverna inte känner sig illa till mods för att gå på toaletten, att den som behöver hjälp för att klara sin vardag vet att det inte tar lång tid innan det kommer hjälp när den larmat, att veta att jag har ett jobb att gå till, att kunna gå ut när det är mörkt utan att känna obehag eller att den som bor på landsbygden ser en polisbil som kör förbi och patrullerar. Med ovanstående text vill Moderaterna visa att vad som är trygghet varierar mellan individer och om två personer är på samma plats vid samma tillfälle kan den ena vara trygg och den andra känna sig otrygg. Vidare är det viktigt att nämna att Nybro har bra siffror när det gäller trygghet och det ska invånarna i Nybro känna sig stolta över. När det gäller tryggheten har också samtliga partier varit eniga när det gäller punktinsatser som exempelvis hyra in extra väktare när det har varit behov av det.

I det offentliga rummet i Nybro vill vi Moderater ha bättre upplysta allmänna platser, belysning över ett större område på utsatta platser och en belysning som sträcker sig längre ut vid sidorna av exempelvis cykel och gångvägar. Det är även viktigt att täta buskage och liknande invid cykel och gångvägar tas bort. Vi, Moderater, anser även att vi skall engagera fler människor/områden i grannsamverkan tillsammans med polisen. Vid oroliga och utsatta platser vill vi få möjlighet till utökad kameraövervakning.

Vi, Moderater, vill som de flesta övriga politiska partier ha fler poliser. Det är polisen som i grund och botten ger en känsla av trygghet till majoriteten av vår befolkning. Polisen ska både kunna sköta det förebyggande arbetet och lösa de brott som begås och det är mycket viktigt att anmälda brott inte bara avskrives utan verkligen klaras upp. Det är inte acceptabelt att så få vardagsbrott klaras ut att medborgarna inte tycker det är lönt att anmäla dessa. Detta leder till en känsla av otrygghet.

Något som ger en viktig trygghet är att staden man bor i ständigt utvecklas, har ett nytänkande och ligger i framkant vad gäller både kärnverksamheten, kultur och fritidsaktiviteter. Detta lockar till sig nyetableringar av företag som skapar jobb, ökar inflyttningen, ger stadiga huspriser mm som skapar en stabilitet och trygghet i vardagen för medborgarna.

Moderaterna i Nybro ska aktivt arbeta för att den kommunala verksamheten fortsatt bedrivs rättssäkert och utifrån gällande lagar, förordningar och praxis, med en god och ansvarsfull ekonomisk hushållning av våra gemensamma ekonomiska resurser. Nybro kommuns invånare ska vara trygga med att deras behov som omfattas av kommunens ansvar tillgodoses. De som jobbar eller är kunder i vård, skola och omsorg ska känna sig trygga och här är det viktigt att politiken lyssnar in de behov som finns från både anställda och kunder.

Trygghet för äldre: Omsorg och boende ska finnas tillgängligt när man behöver det.

Trygghet för skolan: Aktivt förebyggande arbete mot mobbning och verka för en trygghet i arbetsmiljö, både för elever och lärare samt att eleverna når upp till godkända resultat. Att det finns platser i förskolan för samtliga barn utan långa väntetider.

Trygghet i integrationen: Arbeta för fler praktikplatser även inom den kommunala sektorn och ett krav på att lära sig språket för att underlätta de nyanländas vardag.

Vi, Moderater, vill avsluta med att varje människa ska kunna känna sig trygg.

 

Socialdemokraterna:

Frågan är så allmänt ställd att det kan var svårt att ge ett enkelt och heltäckande svar. Det finns flera saker som man bör fundera på.

Är det verkligen otryggt att bo i Nybro?

Är det otryggt i Orrefors, Alsterbro, Bäckebo och Alsjöholm m.fl tätorter?

Hur är det på den rena landsbygden fjärran från gatljus och där endast månen lyser upp omgivningen, och det är långt mellan husen. Är man otrygg där?

Är man otrygg i Nybro centralort, och finns det i så fall någon relevant undersökning som stödjer detta? Finns det något procenttal som man kan utgå ifrån?

Vad beror det på att man är otrygg? Är man rädd för våld och övergrepp, inbrott och/eller skadegörelse på egendom? Är det unga eller gamla som är otrygga? I vilka miljöer är de otrygga? Vi måste gå ut och fråga.

Vi vet att antalet människor som lider av psykisk ohälsa ökar dramatiskt i alla åldrar men framförallt bland unga. Kan detta påverka känslan av otrygghet? Är man psykiskt instabil så kan detta göra att man känner sig otrygg, liksom det omvända att vetskapen om att det finns flera som lider av psykisk ohälsa bland oss, kan göra att man känner sig mera otrygg.

Det vi vill göra för att öka tryggheten är givetvis att öppna upp och ljussätta mörka passager och se till att gatubelysningen fungerar, men vi tror att orsakerna till otryggheten ligger på ett annat plan.

Det handlar inte om flera vakter, poliser eller militärer i stadsmiljön. I polisstater eller länder med militärer på gatorna har aldrig människorna känt sig trygga. Hellre flera föräldrar, andra vuxna och fältassistenter som rör sig ute om kvällar och nätter.

Vi vill börja i förskolan och skolan att tala om alla människors lika värde. Hänsyn, respekt och solidaritet är ord som vi ska nöta in och förklara innebörden av. Det är där som det börjar.

Trygga familjeförhållande är också en grundsten att bygga på genom olika stödfunktioner som t.ex familjecentralen. Skolan och dess personal med kuratorer och skolsköterskor är nyckelpersoner när det gäller att bygga trygga människor. Detta är områden som bör förstärkas.

Det är också möjligt att otryggheten ökar när vi konfronteras med människor från andra länder och kulturer. Detta kan vi bara överbrygga genom upplysning och gemensamma aktiviteter, prata med varandra och umgås. Här kan man skapa otaliga projekt med enkla medel.

Övriga partier har inte svarat på frågan.