DEL 3: Här är politikernas svar på månadens fråga | Nyheter i Nybro- 24 timmar om dygnet – Helt gratis

DEL 3: Här är politikernas svar på månadens fråga

24Nybro.se ger allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna – nu har tredje frågan besvarats.

Faton Pasho

Kl.15:53, 9 april, 2018

DEL 3: Här är politikernas svar på månadens fråga
Foto: Faton Pasho

24Nybro.se har sedan årsskiftet startat sin alldeles unika politikersatsning inför valet i september.

Varje månad fram till valet får kommunborna möjligheten att ställa en fråga till lokalpolitikerna – som sedan får besvara frågan.

De lokala partierna som har tackat ja till att vara med i politikersatsningen fram till valet är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

I början av mars gick 24Nybro ut med en uppmaning till Nybroborna om att ställa en fråga till politikerna i kommunen. Här är frågan som skickades vidare till våra politiker.

Från anonym:
– Hur tänker de olika partierna om den personliga assistansen i Nybro. Det var ju tal om att lägga ut den på entreprenad men det lades ner. Men hur tänker ni i framtiden?

Daniel Lindvall, Moderaterna

Moderaterna:
– För oss Moderater är inte det avgörande vem som driver den personliga assistansen. Det viktigaste för oss är att den som behöver assistans får det och assistansen ska vara av god kvalitet. Vi tycker även det är viktig att det finns en valfrihet. Den som är i behov av assistans ska kunna välja huvudman/leverantör. Vi ser gärna både kommunal och en privat huvudman. Självklart måste det till en noggrann kontroll av hur pengarna för assistans används. Vi, Moderater, menar att verksamheten ska bedrivas med god kvalité och på ett kostnadseffektivt sätt.

Det stora dråpslaget mot alla våra funktionshindrade med LSS-beslut var när den röd-gröna regeringen beslöt sig för att rekommendera andra regler för Försäkringskassan vid beviljande av hjälp för funktionshindrade. Detta ledde till att Försäkringskassan blev mycket restriktiv i sin bedömning och många medborgare förlorade helt sin hjälp. När behövande blir utan hjälp har kommunerna det slutgiltiga ansvaret och det drabbade Nybro kommun mycket hårt med många miljoner i utbetalningar. Dessa kostnader som staten tidigare har betalat har alltså Nybro kommun istället tvingats att betala efter sveket från regeringen och Vänsterpartiet.

SD Nybro, Från vänster. Jaana Hietala, Ingegerd Karlsson, Harriet Svedin, Liza Holmkvarn, Anette Lidholm

Sverigedemokraterna:
– Sverige Demokraterna i Nybro anser att ingen omsorg mår bra av att hamna i privata händer där det föreligger möjlighet till vinstuttag. Om man vill privatisera i kommunen ska det vara till en seriös aktör som har en vilja att göra det bra och bättre än nuvarande kommunala ägor. Insynen i bolagets skötsel ska vara 100 procent och kommunen ska äga rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det visar sig att vinstintresse går före god omsorg.

Pia Eriksson och Kaj Raving Vänsterpartiet

Vänsterpartiet:
– När majoriteten i Nybro vill privatisera den personliga assistansen i Nybro så var det Vänsterpartiet som tillsammans med personal, anhöriga och brukarna själva som först tog strid. För oss är det självklart att assistansen ska vara kvar och utvecklas i kommunal regi även i framtiden.

När majoriteten talar om att privatisera assistansen så flyttar de fokus från att rätten till assistans handlar om rätten till ett värdigt liv till att bli en fråga om pengar. Brukarna reduceras till minusposter i bokföringen som måste hanteras genom att privatisera. Ett sånt synsätt och agerande kan Vänsterpartiet aldrig acceptera.

Anledningen till att en privatisering blir lönsam för kommunen är att besparingen görs genom att de anställda får sämre villkor. De fackliga avtalen i kommunen ger högre lön, längre semester och framför allt en betydligt högre jourersättning än de privata assistansbolagen. Vänsterpartiet kommer aldrig gå med på att försämra villkoren för kommunens anställda.

Men kampen mot privatisering gäller alltså brukarna i minst lika hög grad som arbetsvillkoren. Många som har assistans är helt beroende av att ha kvar sina assistenter som de känner sig trygga med. Vi vill inte ens tänka på hur deras situation skulle bli om de fått nya, oerfarna, assistenter för att de gamla inte ville acceptera försämrade villkor.

Arbetet som assistent är oerhört viktigt. Det kräver förmåga att vara följsam mot brukaren. Det kräver förmåga att kunna arbeta med det mest intima på ett ödmjukt sätt, utan att brukaren känner sig generad. Vem som helst kan förstå att det är mycket integritetskränkande och riskfyllt för brukaren att utsättas för personal som inte kan rutinerna eller saknar utbildning.

Rätten till assistans är viktig och en privatisering hade blivit förödande för både brukarna och deras assistenter. Men vare sig brukarna eller deras assistenter tog majoriteten någon hänsyn till när man av ideologiska- och besparingsskäl ville privatisera assistansen.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: 

– Den viktigaste frågan avseende personlig assistans i Nybro och alla andra svenska kommuner är och förblir innehållet i verksamheten och hur lagar och förordningar tillämpas och efterföljs. Var personalen som utför arbetet är anställd är ingen primär fråga, speciellt som finansieringen av verksamheten kommer från samma konto! Det är ju vi skattebetalare som gemensamt betalar detta!

Personer med funktionshinder av olika slag ska kunna delta i alla sociala, politiska, ekonomiska och kulturella delar av samhället. Socialdemokraterna satsar på att stärka funktionshindrades möjligheter till utbildning och att komma in eller tillbaks till arbetslivet. Det handlar om värdighet och mänskliga rättigheter.

Lagen om stöd och service (LSS) och assistansersättning behöver ständigt ses över och förbättras. Vår regerring har redan nu, i avvaktan på ny lagstiftning, infört bl.a. en ”broms” för s.k. tvåårs-omprövningar och förbättrat möjligheterna för att bevilja personlig assistans för resor, väntetid och beredskap under dygnsvila (fr.o.m. 2018.04.01). Ytterligare förbättringar planerade att införas 2018.07.01.

Man kan ju ändå fundera hur privatiseringsanhängarna får ihop att kommunens (skattebetalarnas) kostnader skulle minska för verksamheten, kvalitén öka, och den kommunala insynen och kontrollen blir bättre när man flyttar till en privatägd verksamhet. Jag vet att våra kommunanställda assistenter redan idag gör ett fantastiskt jobb.

Vår välfärdspolitik skall vara öppen för alla, fördelad efter behov, betald med skattemedel. Ansvaret för detta ligger alltid på våra politiker. Därför ska vi inte sälja bort utförarledet till privata aktörer. Privata alternativ skall få finnas men tillstånd, tillsyn av kvalitet och resultat ska i alla lägen ligga hos det offentliga, så att våra pengar används till det som är avsett och inte till privata vinster.

Jimmy Loord, Bodil Bagert, Kristdemokraterna

Kristdemokraterna:
– Vi får aldrig svika dom som behöver samhällets stöd allra mest!

Frågan om personlig assistans är en fråga som är politiskt viktig både nationellt och lokalt i kommunen. De senaste åren har vi med vånda sett hur man nationellt nedmonterat LSS och många har mer eller mindre fått sina liv förstörda. Regeringen har skyllt på domar och fusk under tiden som politiken hårdnat allt mer mot de som behöver samhällets stöd allra mest.

Denna utveckling har gjort att kostnaderna för kommunerna har ökat lavinartat. I en sådan situation handlar det om att göra två saker samtidigt. Både sätta tryck på regeringen i frågan och lokalt hitta arbetssätt för att säkra varje individs rätt till det stöd man är berättigad enligt lagens intentioner.

Jag och Kristdemokraterna har i Nybro varit drivande i ett förbättringsarbete kring personlig assistans som har lett till att vi idag har tillsatt ett expertteam kring varje ärende som gäller personlig assistans. Ingen handläggare sitter längre ensam med ett ärende utan vi följer det tillsammans hela vägen och ser till att underlag till Försäkringskassan håller högsta kvalitet. Allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att den enskilde ska få rätt hjälp.

För mig och KD är det tydligt att den nya nationella rättspraxisen måste ändras. Det måste återigen vara ett grundläggande behov att få hjälp att andas när halsen proppas igen av slem, eller att äta via en sond när man inte kan äta själv. Rapporter från Socialstyrelsen och Försäkringskassan ger mer än tillräckligt underlag för en lagändring som återupprättar intentionen med LSS (Lagen om stöd och service).

Jag konstaterar att 78 procent av de som har fått den statliga assistansen indragen har fått det utan att personernas hjälpbehov har minskat och att den ökade ansvarsbördan för närstående riskerar att leda till psykisk ohälsa hos närstående.

Vi håller med regeringen om att kostnader som kan kopplas till fusk och brottslighet måste stoppas. Men det finns inget som visar att situationen otvetydigt är värre inom LSS än inom något annat välfärdssystem. Måndagen den 22/1 sände Kalla Fakta inslaget ”Spelet om Assistansen”. Granskningen gör gällande att regeringens fokusering på fusket för att rättfärdiga neddragningarna inom LSS är en del av en medveten strategi. Det är svårt att inte misstänka att de har rätt.

Regeringen har haft alla möjligheter att lägga fram förslag för att ändra lagen, men under Socialutskottets öppna utfrågning den 30 januari klargjorde de att de inte har någon intention att agera.

Detta ställningstagande av regeringen skapar utmaningar i alla kommuner, likaså i Nybro. Vårt löfte är att hela tiden göra vårt yttersta för att upprätthålla intentionerna i LSS lokalt och se till att de återupprättas nationellt.

Det kommande valet är viktigt. Vi behöver rätt politiker både nationellt och i Nybro som kan ta ordentligt ansvar i denna fråga.

Centerpartiet

Centerpartiet: 

– För Centerpartiet så är frågan om LSS och assistans en viktig jämställdhetsfråga. Det handlar om att varje människa ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt och ge personer med en funktionsnedsättning en högre livskvalitet.

I Nybro kommun har vi haft det oerhört tufft efter att regeringen i regleringsbrevet för budgetår 2016 krävde att Försäkringskassan skulle bryta utvecklingen av antalet timmar inom personlig assistans för funktionsnedsatta. Detta har lett till en gigantisk kostnadsökning för oss i kommunen som inte är finansierad och stort mänskligt lidande för de som drabbats. Alla berörda försätts i en svår situation. Det är inte okej att kommunerna används som regeringens budgetregulator. Indragningar av assistans skapar personliga tragedier och tvingar medborgare att gå på knäna. Från Centerpartiet säger vi stopp, det är nog nu!

Centerpartiet värnar assistansen och individens valfrihet och ser att möjligheten till jobb och utbildning är viktiga delar för att kunna aktivt delta i vårt samhälle. En förutsättning för valfrihet är att själv kunna styra över assistansen och fritt kunna välja utförare. Det är kvalitén som ska avgöra vilka som ska få vara med och utföra välfärden, inte ägandeformen.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Partiet satsar på nära och tillgänglig vård

Presenterade fem förslag för en nära och tillgänglig vård i Nybro.

Faton Pasho

Kl.06:53, 17 maj, 2018

Partiet satsar på nära och tillgänglig vård
Foto: Faton Pasho

Under onsdagen sammankallade Centerpartiets landstingsråd Christer Jonsson tillsammans med Eva-Kristina Berg, ledamot i landstingsfullmäktige och Karin Helmersson, kandidat till landstingsfullmäktige till en presskonferens.

Där presenterade trion fem förslag för en nära och tillgänglig vård i Nybro. 

– Vi gjorde en opinionsmätning som visade att över 80 procent ville ha kortare tider i primärvården, säger Karin Helmersson och fortsätter.

– Därför kände vi att vi måste få vården närmare folket och bli mer tillgänglig. Med våra fem förslag vill vi förbättra och få vården närmare Nybroborna.

De fem förslagen partiet presenterade handlar bland annat om att få fler läkare att arbeta i primärvården, att fler invånare ska få en fast läkare samt flytta ut vården från sjukhusen.

– Idag måste var tredje Nybrobo träffa en ny läkare vid varje besök på hälsocentralen. En fast läkarkontakt skulle öka patientsäkerheten och tryggheten, säger Christer Jonsson.

Hur ska ni göra för att flytta ut vården från sjukhusen?
– Ett av alternativen är att lära sig av Norrland och deras ”digitala vård”. Där kan man till exempel koppla upp sig över en skärm och få konsultation samt råd, säger Christer och fortsätter.

– Med digital kommunikation kan vi öka den medicinska närvaro på våra orter där man idag saknar sjukhus.

Hur ser budgeten ut för den här satsningen?
– Landstinget har idag grundtekniken så det behövs inga större satsningar rent ekonomiskt. Det här skulle göra det mer effektivare och våra patienter skulle slippa få köra eller åka den långa sträckan som är i dag, avslutar han.

I faktarutan nedan ser ni samtliga fem förslag från Centerpartiet. 

FaktaCenterpartiets fem förslag för nära och tillgänglig vård i Nybro:

  1. Stimulera skapandet av flera filialmottagningar på mindre orter. Goda exempel är Alsterbro och Vissefjärda.

  2. Fler läkare ska arbeta i primärvården och mer av vården ska flyttas ut från sjukhusen.

  3. Fler invånare ska få en fast läkare och att det ska vara möjligt i hela regionen.

  4. Det ska finnas en valfrihet för dig att välja privat eller offentligt driven vård. Ett ökat utbud förbättrar kvalitet och ökar tillgängligheten.

  5. Utveckla vårdval för barn och ungdomspsykiatrin så att den kan bli mer nära.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

DEL 5: Ställ din lokala fråga inför valet 2018

Nu har du som Nybrobo chans att ställa just din fråga till de lokala politikerna i Nybro kommun inför valet 2018.

Faton Pasho

Kl.16:59, 14 maj, 2018

DEL 5: Ställ din lokala fråga inför valet 2018
Foto: Faton Pasho

Den 9 september är det dags för val runt om i Sverige. Med riksdagsval, landstingsval och kommunval går nu 24Nybro in i det nya året med en ny satsning.

 Nu när året skiftat från 2017 till 2018 börjar också valet att närma sig. Vi på 24Nybro.se tänkte göra en satsning inför det lokala valet 2018 i Nybro – där kommunvalet kommer stå i fokus, säger 24Nybros redaktör Faton Pasho. 

Nu har du som Nybrobo chans att ställa just din fråga till de lokala politikerna i Nybro kommun inför det lokala valet 2018.

Frågorna kan vara både stora och små, men måste vara lokala.

Totalt kommer ni Nybrobor få svar på en fråga per månad ända fram till valet i september.

LÄS MER: Här är svaren på fråga nummer 1.

LÄS MER: DEL 2: Här är politikernas svar på månadens fråga

Skicka in din fråga som du vill politikerna ska svara på, till oss på redaktionen@24nybro.se senast den 18 maj. 

De lokala partierna som kommer svara på era frågor är: Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

LÄS MER: DEL 3: Här är politikernas svar på månadens fråga

LÄS MER: DEL 4: Här är politikernas svar på månadens fråga och här är partiets svar på månadens fråga

Övriga partier har fått en förfrågan men antingen avböjt eller inte svarat på medverkan.  

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Han slåss för rättvisan i samhället – kandiderar till kommunvalet

18-åringen tar plats i listan till kommunvalet 2018.

Faton Pasho

Kl.18:04, 11 maj, 2018

Han slåss för rättvisan i samhället – kandiderar till kommunvalet
Foto: Alma Murtezai

Hans kompiskrets hade börjat engagera sig politiskt inför valet 2018. I valet före kvalet började även 18-årige Erik Hultskog att bli mer intresserad av politik och började forska lite kring partierna och deras hjärtefrågor.

– Mina kompisar är engagerade politiskt men för andra partier. Efter att ha samtalat med dem och lyssnat på de olika partierna under Almedalsveckan så kände jag att Kristdemokraterna var det rätta partiet för mig, säger han.

Nybrobon med en tuff uppväxt, som han själv beskriver det som, valde att engagera sig politiskt för att slåss om rättvisan i samhället.

– Mitt mål med politiken är att skapa mer rättvisa i samhället. Att de med nedsättningar och andra svårigheter får det bättre, säger han och fortsätter.

– Mina kärnfrågor är inom skolan och kulturen, där jag vill förändra bilden och personanpassa skolväsendet. Jag vill att elever ska få en personlig utbildning, där utbildningen ska läggas på den nivån eleven är.

Inför valet 2018 har den 18-årige Hultskog tagit plats i Kristdemokraternas kommunlista.

– Jag skulle bli glad om jag kommer in i kommunfullmäktige. Dock är det inte hela världen om jag hamnar utanför utan får då kämpa vidare, avslutar han.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

VAL 2018

DEL 4: Här är partiets svar på månadens fråga

Så vill partiet lösa lokalförsörjningen i skolan.

Faton Pasho

Kl.06:37, 11 maj, 2018

DEL 4: Här är partiets svar på månadens fråga
Foto: Pressbild

24Nybro.se har sedan årsskiftet startat sin alldeles unika politikersatsning inför valet i september.

Varje månad fram till valet får kommunborna möjligheten att ställa en fråga till lokalpolitikerna – som sedan får besvara frågan.

De lokala partierna som har tackat ja till att vara med i politikersatsningen fram till valet är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

I början av april gick 24Nybro ut med en uppmaning till Nybroborna om att ställa en fråga till politikerna i kommunen. Som sedan besvarades av politikerna i kommunen.

Av olika anledningar kom inte Sverigedemokraternas svar med då vi på redaktionen hade missat det. Här kommer svaret på fråga fyra i vår politikersatsning från Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna Nybro

Sverigedemokraterna: 

– Sverigedemokraterna i Nybro vill lägga stort fokus på hela skolmiljön i kommunen. Vi förespråkar demokrati där varje invånares röst ska tas i beaktning. Föräldrar, elever samt pedagoger bör få sin röst hörd i detta innan några slutgiltiga beslut tas. Men vi anser också att det måste ges resurser för att klara ökningen av antalet elever. Det innebär inte endast nya lokaler. Det är mycket annat runt omkring som måste tillhandahållas för att ökningen av antal elever ska kunna genomföras.

Till att börja med det viktigaste, pedagogerna och lärarna. Om de inte finns så hjälper det inte med några nya lokaler. Vi måste se till att vi har kompetent personal som anser att Nybro kommun är en attraktiv arbetsplats med korrekta arbetsvillkor. Det innebär även trygghet på arbetsplatsen. Inga elever eller lärare ska känna sig otrygga i skolmiljön. Har man valt att bosätta sig i ett visst område ska man inte straffas av det och behöva åka längre bort till andra skolor för att det inte finns plats på närmaste. Barnen ska inte bli drabbade på ett negativt sätt av ökningen av invånare i kommunen. De har inte valt utvecklingen och kan därför inte behöva ta smällen av de vuxnas beslut.

Vi vill arbeta med att förbättra integrationen av nyanlända i vår kommun med att förbättra segregationen. Alla ska behandlas jämställt. Inga särbehandlingar på grund av kön, etnicitet, intressen, erfarenheter eller kompetenser. Alla bör behandlas med respekt och känna sig trygga. Vi förespråkar flera mindre skolor framför en stor skola på 800 elever. Det kanske kan kännas som en spännande ”High school” miljö, men effekten lär snarare bli att man försvinner i mängden. Något som endast gynnar de som inte vill bli sedda. De elever som inte är lika starka och tydliga kommer få svårare att bli sedda. Därför är vi inte för en stor skola i Nybro.Vi accepterar inte längre språkpraktikanter som rör sig bland de yngsta av våra barn. Småbarn talar inte själva korrekt vilket innebär att det inte ens borde vara en möjlighet att praktisera bland barnen.  Vi anser att det ska upphöra omedelbart.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

DEL 4: Här är politikernas svar på månadens fråga

24Nybro.se ger allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna – nu har fjärde frågan besvarats.

Faton Pasho

Kl.12:58, 8 maj, 2018

DEL 4: Här är politikernas svar på månadens fråga
Foto: Faton Pasho

24Nybro.se har sedan årsskiftet startat sin alldeles unika politikersatsning inför valet i september.

Varje månad fram till valet får kommunborna möjligheten att ställa en fråga till lokalpolitikerna – som sedan får besvara frågan.

De lokala partierna som har tackat ja till att vara med i politikersatsningen fram till valet är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

I början av april gick 24Nybro ut med en uppmaning till Nybroborna om att ställa en fråga till politikerna i kommunen. Här är frågan som skickades vidare till våra politiker.

– Hur vill politikerna i Nybro lösa lokalförsörjningen i skolan?

Centerpartiet

Centerpartiet:
– 
Nybro kommun växer och vi planerar nya områden för bostäder vilket ökar möjligheten för ytterligare tillväxt. Vi blir fler barn vilket är positivt och glädjande, detta skapar nya behov av lokaler för våra skolor. Centerpartiets målsättning är att kommunen ska erbjuda skola såväl på landsbygden som i centralorten.

Det är viktigt att kommunen har en strategisk lokalförsörjningsplan som ger en helhetsbild av vilka lokaler som kommunen äger och hyr, hur lokalerna används idag och som visar på framtida behov av nybyggnation och investeringar. För att få fram nya verksamhetslokaler krävs både tid, resurser och politiska inriktningsbeslut.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om ny F-6 skola vid Västerängsskolan. Lärande och Kulturnämnden utreder just nu två förslag för att klara ytterligare ökat elevantalet framöver. Ett av förslagen bygger på en utbyggnad av Paradisskolan, Madesjöskolan och Fagerslättskolan, det andra förslaget bygger på en stor högstadieskola vid Fagerslättskolan/Sveavallen.

Det är stora och långsiktiga satsningar som behöver göras och därför är det också viktigt att göra en grundlig utredning, lyssna och att få så mycket underlag som möjligt innan beslut. Det handlar inte bara om nya lokaler, det handlar också om infrastruktur, säkra skolvägar, barntäta områden, ekonomi, detaljplaner mm.

Centerpartiets principiella uppfattning är mångfald och valfrihet. Vår främsta prioritering är att behålla en skola nära hemmet för så många som möjligt, framförallt för de yngsta barnen. Vår grundsyn är att ha flera F-6 och F-9 skolor framför en stor högstadieskola.

Moderaterna Nybro

Moderaterna:
– En av Nybro kommuns viktigaste frågor inför framtiden är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens skolbarn. Tack vare höga födelsetal och nyanlända har barnantalet de senaste åren ökat med 400 elever. Detta har gjort att det blivit platsbrist i skolan och för att lösa detta har olika former av skolbaracker placerats ut där det är möjligt. Att det blir platsbrist är ingen överraskning och under cirka två års tid har det utretts hur skollokalerna ska byggas. Utredningen kom fram till fem olika alternativ som har kommunicerats med allmänheten vid tre olika tillfällen i form av medborgardialoger. Medborgardialogerna besöktes av ganska få medborgare vilket gjorde att politiken inte fick någon vägledning av medborgarna. Efter detta har två av förslagen utretts vidare. De två förslagen är att det blir en nybyggnad av en högstadieskola på Sveavallen eller att det görs en utbyggnad av Madesjöskolan och Paradisskolan. Vi har i ett första läge tilltalats av en ny högstadieskola på Sveavallen. När vi bygger ut skolan behöver vi ta lite höjd så den räcker för framtiden och om barnantalet ökar. När Nybro kommun bygger inom en annan verksamhet är lokalerna för små innan bygget är färdigt och så får det inte bli med skolverksamheten. Ett högstadium skulle ge en likvärdig skola för ungdomarna. En annan sak som alla inte tänker på är att om kommunen bygger ut befintliga skolor blir de nästan lika stora som en högstadieskola på Sveavallen och det blir väldigt lite yta till skolgård. Vidare är det så att nybyggda lokaler blir ändamålsenliga och det är viktigt för kvalitén i skolan.

Nu när skolfrågan utretts under lång tid är det viktigt att man inom det snaraste blir klar med utredningen så frågan kommer till beslut. Dock har det visat sig att lärarna inte har tillfrågats under tidigare utredningar och det är viktigt att de som ska jobba i verksamheten får säga vad de vill ha för skola. Som det ser ut nu kommer vi ta beslut om hur lokalerna för skolverksamheten i Nybro ska se ut när utredningen är klar. Utredningen måste bli klar så det kan tas ett beslut som är det bästa för Nybros medborgare.

Pia Eriksson och Kaj Raving Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: 

– Till att börja med så kan vi konstatera att Vänsterpartiet återigen visade sig ha rätt. När vi drev kampen mot att riva Transtorpskolan så varnade vi för att vi snart skulle bli få en lokalbrist. Därför ville vi satsa på en upprustning av Transtorpskolan och ville samtidigt utöka förskolan Nya Gazellen med minst en avdelning. Hade man valt att lyssna på oss då hade dagens situation varit betydligt mindre akut. Tyvärr så var Vänsterpartiet nästan helt ensamt i fullmäktige om att tänka så långsiktigt.

Nu har vi istället en situation med stort behov av nya lokaler till både skola och förskola. Det är en situation som nu inte går att lösa snabbt trots att den egentligen är akut. Fler förskoleplatser är på gång, men det kommer att behövas många fler. Särskilt om vi får gehör för vårt krav om att minska barngrupperna i förskolan rejält.

Som tillfälliga åtgärder kommer det krävas olika barack-lösningar. Parallellt med dessa tillfälliga lösningar måste man nu börja se på långsiktiga lösningar. En nyckel för att komma vidare är den utredning som är på gång kring Paradis- och Madesjöskolan. Tyvärr har majoriteten inte lyckats ta fram den som det var tänkt, utan den har blivit framskjuten. Utan den utredningen som grund är det svårt att avgöra vilka framtida åtgärder som är möjliga och önskvärda att genomföra för att långsiktigt lösa lokalförsörjningen inom skolan.

liberalerna

Liberalerna: 

– Det viktigaste för oss i Liberalerna är att alla skolor i kommunen är likvärdigt bra skolor, så att det inte är avgörande vart man bor eller i vilken skola man går för hur väl man lyckas eller hur man trivs.

Idag väljer föräldrar att placera sina barn i andra skolor en den som ligger närmst. Detta visar att kommunen, för tillfället, inte lyckats med att alla skolor skall uppfattas som ett tillfredsställande alternativ. Detta leder i sin tur till förvärrad platsbrist och att nyinflyttade till ett område tvingas till skolplacering i en annan stadsdel än där man bor. Detta gäller i allra högsta grad även förskolan där föräldrar ”tvingas” till förlängd föräldraledighet för att vänta på plats på önskad förskola. Småsyskon tvingas börja på en annan skola och föräldrarna åker kors och tvärs för lämningar och hämtningar. Det är inte längre någon garanti att man får gå i förskoleklass med sina förskolekompisar, som man lärt känna under flera års tid. Detta måste omgående åtgärds och förbättras!

Skolorna i Nybro är idag tyvärr väldigt segregerade. Det finns skolor med en övervägande majoritet elever med utländsk bakgrund, medan det finns andra som har nästan inga.

Sverige är ett mångkulturellt land där alla människor är olika. Vi tror att det blir bäst klasser när det är en stor blandning på såväl kön, etnicitet, intressen, erfarenheter som kompetenser. Olikheten främjar inlärningen för alla!

Svenska språket, som är den mest grundläggande skolfärdigheten för att lyckas i svensk skola främjas också genom en ökad integration av våra elever med annat modersmål.

De flesta elever vill fortfarande gå i en skola som är nära och därför lyckas vi inte få den bästa möjliga blandningen av elever. Det vill vi i Liberalerna förbättra, så att elevernas resultat stiger samt att deras erfarenheter och sociala färdigheter växer. Om det bara är möjligt genom en gemensam centrumhögstadieskola så är vi för det.

Detta alternativ frigör även undervisningsplatser för förskoleklass till årskurs sex på både Madesjöskolan och Paradisskolan, där söktrycket idag är stort.

Vi i Liberalerna vill rusta upp skolgårdarna inte bebygga dem!

Oron människor känner inför en kommunal ”storskola” skall vi omvända genom en genomtänk arkitektur, modern teknik och genom att bygga en attraktiv arbetsplats för så väl studiemotiverade elever som kompetenta pedagoger.

Socialdemokraterna Nybro

Socialdemokraterna:
– Vi Socialdemokrater har varit drivande i frågan om att bygga ut förskolor och inte minst skolor. Redan i februari fick våra partiföreträdare ta del av resultatet av den lokalutredning som redan då var klar, men som sedan förhalats av den styrande minoriteten. Efter att vi vid olika aktiviteter undersökt vad Nybroborna tycker i frågan, tog vi som första parti ställning för att bygga en ny högstadieskola på Sveavallen och lägga ner Fagerslättsskolan. Det är ffa två skäl till att vi väljer detta

Detta är det alternativ som är lättast och snabbast att bygga utan att störa pågående undervisning och vi slipper hitta nya undervisningslokaler till 300 elever under byggtiden. Med detta alternativ spar vi både tid och pengar och eleverna slipper flytta till tillfälliga lokaler under en ombyggnad. Tiden är viktig eftersom vi bara har ett par år på oss innan det är för trångt i våra befintliga skolor

Vi har misslyckats med att få en bra mix mellan svenska och nyanlända elever på Fagerslättsskolan och vi har en alltför stor segregation mellan dessa grupper.

Gällande förskolan finns ett stort behov av nya förskolor dels på grund av at det föds fler barn men också för att vi har alltför stora barngrupper och behöver minska dem. Dessutom har vi ett par förskolor som idag inte har ändamålsenliga lokaler och därför behöver ersätta. Vi ser att en ny förskola vid Västerängsskolan och en i Transtorpsområdet är första stegen på den vägen.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng