DEL 2: Här är politikernas svar på månadens fråga | Nyheter i Nybro- 24 timmar om dygnet – Helt gratis
VAL 2018

DEL 2: Här är politikernas svar på månadens fråga

24Nybro.se ger allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna – nu har andra frågan besvarats.

Faton Pasho

Kl.06:46, 6 mars, 2018

DEL 2: Här är politikernas svar på månadens fråga
Foto: Faton Pasho

24Nybro.se har sedan årsskiftet startat sin alldeles unika politikersatsning inför valet i september.

Varje månad fram till valet får kommunborna möjligheten att ställa en fråga till lokalpolitikerna – som sedan får besvara frågan.

De lokala partierna som har tackat ja till att vara med i politikersatsningen fram till valet är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

I början av februari gick 24Nybro ut med en uppmaning till Nybroborna om att ställa en fråga till politikerna i kommunen. Här är frågan som skickades vidare till våra politiker.

Från anonym:
– Hur ska ni göra för att öka tryggheten i Nybro?

Liberalerna

Liberalerna:

Vi i Liberalerna anser att alla människor skall ges förutsättningar till goda framtidsutsikter. Det gäller särskilt dem som upplever sig sakna det idag. Vi tror att det är dessa individer som hos andra kan väcka känslan av otrygghet.

Här vill vi i Liberalerna främst arbeta förebyggande genom att ge skolan ökade resurser i sitt arbete med att få alla elever att nå målen. Vi vill säkerställa att både elevhälsan och socialtjänsten har rätt resurser för att hjälpa individer som behöver samhällets stöd. Vi vill även fortsätta utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis.

Vi tror även på fortsatt samverkan med det lokala föreningslivet. Musik, kultur och idrott har positiva effekter på samhället och kan bidra med meningsfulla fritidssysselsättningar.

Konkreta insatser med trygghetsskapande effekt är förbättrad belysning på vissa platser. Dessa platser identifieras med fördel genom medborgarinflytande under de kommande trygghetsvandringarna ,som kommunen skall arrangera.

Vidare kommer skolbrandmän att implementeras, där samverkan mellan Nybro räddningstjänst och skolorna kommer att intensifieras. Detta görs för att minska risken för våld, skadegörelse och bränder i kommunen.

Vi anser även att fler trygghetsboenden i Nybro bör byggas. Där kan årsrika, utan biståndsbedömning, känna trygghet och gemenskap.

Vänsterpartiet Pia Eriksson Kaj Raving

Vänsterpartiet: 
Trygghet är att ha en välfärd och ett samhälle som går att lita på. Trygghet handlar inte bara om graden av utsatthet för brott. Trygghet handlar också om att du är trygg med att dina barn har en bra skola och en framtid. Trygghet handlar om att du vet att dina äldre anhöriga klarar sig och får den omtanke som behövs. Trygghet handlar om att du har ett fast arbete som du kan försörja dig på.

Vänsterpartiet anser att kommunen ska ha ambitionen att vara ett föredöme som arbetsgivare och erbjuda fasta trygga anställningar med bra villkor till alla anställda. Vi har föreslagit att alla över 75 år ska få hemtjänst utan biståndsbedömning så att de kan vara trygga med att få hjälp när de själva känner att det behövs.

Vi vill också satsa mer på att förbättra utsatta ungas uppväxtvillkor genom att exempelvis bekämpa barnfattigdom och minska barngrupperna i förskolan. Elevhälsan på skolorna behöver bättre resurser för att upptäcka och hjälpa de unga som far illa i hemmet eller har andra problem. Det är väl belagt i forskning att tidiga insatser lönar sig på alla sätt, även rent samhällsekonomiskt.

Ökande klyftor i samhället ökar utanförskapet och framförallt brottsligheten. Social utsatthet som arbetslöshet och utanförskap utgör grogrund för rekrytering till brottslighet. Trygga och stabila uppväxtvillkor, meningsfullt arbete, god fritid samt delaktighet i samhällslivet och möjlighet att påverka den egna situationen är faktorer som främjar en positiv utveckling och minskar rekrytering till brottslighet.

Utöver att vi i vårt budgetförslag generellt satsat på förbättra välfärden så budgeterade vi även för en trygghetsmiljon som skulle gått ut på att öka fritidsgårdarnas fältverksamhet. Det behövs vuxna som finns ute i sammanhang där barn och ungdomar rör sig. Barn och ungdomar kan få råd och stöd i ett tidigt skede eller ”bara” någon vuxen att vända sig till om de vill prata om något.

På flera håll har man arrangerat nattfotboll och spontanidrott under helgkvällar och -nätter med mycket framgångsrikt resultat. Det tycker vi vore värt att pröva även här i Nybro.

Centerpartiet

Centerpartiet:
– Vi har en vision om en öppen, grön, trygg och företagsam kommun. Nybro kommun är på många sätt en trygg kommun, något som är absolut grundläggande i ett väl fungerande samhälle och något vi värnar hårt. Vi vill att ALLA ska kunna känna sig trygga oavsett livssituation.

Tillsammans med dig som bor i kommunen vill vi fortsätta att skapa trygghet. Mycket av samhällsklimatet och debatten i media präglas av oro och känsla av otrygghet. Centerpartiet jobbar för att vända oron och rädslan till hopp och framtidstro. Vi ser de problem vi står inför men drabbas inte av hopplöshet. Det är viktigt att lyssna på oron utan att svartmåla, och att hitta vägar att vända oron. Vi är övertygade om att såväl i Sverige som i Nybro finns det hopp och optimism. Vi måste ta tillvara de initiativ och det arbete som människor i ideella föreningar, i små företag, i familjen och enskilt bedriver. Dessa initiativ bygger vidare på de värderingar som gjort Sverige till ett starkt och bra land att leva i: frihet, trygghet, ansvar, öppenhet och tolerans.

Jobben är grunden för trygghet och utveckling, för en lyckad integration och för att finansiera välfärden. Det är särskilt viktigt för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Genom en ansvarsfull ekonomisk politik ska vi fortsätta bygga en stabil grund för de satsningar vi behöver göra för vård, skola, arbete och omsorg. Vi vill skapa trygga och attraktiva bostadsmiljöer. Alla de som möter kommunen i våra olika verksamheter ska garanteras en trygg miljö.  Våra anställda ska ha trygga arbetsplatser. Vi vill ta krafttag mot mobbing inom skolan och för att se till att vi lever upp till nolltoleransen mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling av kommunens anställda.

Centerpartiet vill satsa på polisen för att garantera polisens lokala närvaro. Polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig. Vi vill att resurser tillförs för att utbilda och anställa betydligt fler poliser under de kommande åren för att öka tryggheten och säkerheten.

Jimmy Loord, Bodil Bagert, Kristdemokraterna

Kristdemokraterna:

Vi behöver stärka relationer och tillit, se till att människor får jobb och framtidstro samt stärka tryggheten i samhället. Vi konstaterar att otryggheten i samhället ökar och fast vi inte ser en ökad mängd brott så är ändå känslan av otrygghet viktig att ta på allvar.

För att öka tryggheten så behöver vi jobba i flera led, både långsiktigt och direkt.

Kristdemokraterna har nationellt anslagit medel för att 10 000 fler poliser anställs till 2025. För att nå det antalet så vill vi komplettera med en kortare polisutbildning som utbildar poliser som har en tydligare lokal profil som med god lokalkännedom kan arbeta mot kommunens särskilda behov.

Invånarna måste kunna lita på att polisen finns där när man utsätts och att man också har resurser att utreda vad som hänt. Det är inte acceptabelt att många av vardagsbrotten aldrig följs upp och leder till fällande domar. Bostadsinbrotten är ett sådant exempel.

Vi vill se fler poliser med en tydligare lokal profil

Motsatsen till otrygghet är tillit. Tillit i samhället byggs inte bara av fler poliser. Grunden läggs tidigare än så. Därför behövs en politik som värnar och stärker ett samhällsbygge som sker genom relationer: i familjen, i förenings- och församlingsliv. Tilliten som finns i samhället och som nu utmanas vävs inte stark i ett vakuum, utan i just dessa gemenskaper. Min bild är att Kristdemokraterna är relativt ensamma om att stå upp för familjen och på allvar värna och vilja stärka det civila samhället.

Vi vill politiskt agera för att stärka familjer och föreningsliv.

Om man växer man upp under trygga förhållanden, och får förutsättningar att bli man inkluderad i samhällsgemenskapen så stärker vi både den psykiska hälsan och förhindrar att man ägnar sig åt kriminalitet.

Vi behöver arbeta långsiktigt och stärka de förebyggande sociala insatserna, insatser för en bättre skola överallt och insatser för att stötta föräldrar och föreningsliv i utsatta områden. Detta är ett samarbete där alla kommunens förvaltningar behöver ta kliv framåt och hjälpas åt i det arbetet.

Vi vill stärka kommunens resurser på det förebyggande sociala arbetet. 

Trygga barn bygger ett tryggt samhälle.

Vårt löfte är därför att i alla politiska förslag vi lägger så kommer vi ha ett tydligt barnperspektiv.

SD, Sverigedemokraterna, Nybro
Foto: Arkiv

Sverigedemokraterna:

Denna fråga är väldigt komplex då den berör oss på många olika sätt beroende på vilken situationen man befinner sig i och det är sorgligt att den över huvud taget behöver ställas. Det borde rimligen vara en självklarhet att alla invånare i vår kommun skall kunna känna sig trygga i sin egen närmiljö, i hemmet, förskolan, skolan, arbetsplatsen, i motionsspåret och ute på gator och torg, oavsett tid på dygnet.

Nu ser verkligheten tyvärr inte ut så och därför anser vi inom SD Nybro att man först måste gå till grund och botten med vad det är som skapar känslan av otrygghet. Inte förrän man har utrett detta på ett grundligt, ärligt och transparent sätt kan man hitta lösningar och återskapa tryggheten för kommunens alla invånare.

Våra äldre invånare ligger oss varmt om hjärtat. Det måste säkerställas att de verkligen får den omsorg och vård som de har rätt till. Som till exempel rätt till plats på äldre- eller trygghetsboende. Det är de äldre själva, kanske tillsammans med nära och kära, som bäst kan avgöra när de inte längre klarar av att bo kvar i sin gamla invanda miljö. Det ökar bara otryggheten i att inte veta om eller när man över huvud taget kan erbjudas en sådan plats. Även ensamhetskänsla skapar otrygghet och den kan inte ens en fantastisk hemtjänstpersonal täcka upp för. Vi anser också att delade turer inom hemtjänsten bör avskaffas för att öka tryggheten för de äldre men även för personalen.

De yngre invånarna i kommunen är vår framtid. Det är oerhört viktigt att de får alla resurser som behövs för deras utveckling och mognad. Till exempel bör barngrupperna på Nybros förskolor minskas och välutbildad, kompetent personal ökar trygghetskänslan för både barn och föräldrar. På förskolan är det också oerhört viktigt att man verkligen säkerställt identitet och bakgrund på de som jobbar inom barnomsorgen.

På skolorna måste elever och lärare kunna känna studie- och arbetsro. Det vore önskvärt att lärarna återigen hade den auktoritet som krävs för att på ett kompetent sätt kunna bedriva undervisning. Därför bör de kunna avlägsna störande individer från klassrummet och känna att de har stöd för detta från både rektorer och föräldrar. Det vilar nämligen ett stort ansvar på föräldrarna eftersom det inte är skolans uppgift att uppfostra och lära barnen att uppföra sig korrekt gentemot sina lärare och klasskamrater. Goda värderingar skall grundas redan i hemmet. Även mer kameraövervakning både inom och utanför skolan skulle öka tryggheten och förhoppningsvis även minska skadegörelser och kränkningar.

För att öka tryggheten ute i samhället önskar vi se mer närvaro av uniformerade poliser, framför allt fotpatrullerande. Utöver det vill vi se utökad belysning på utsatta platser tillsammans med kameraövervakning.

Avslutningsvis bör man dock ställa sig frågan: ”Om man utan åtgärd tillåts att skapa otrygghet” vad ger det då för signaler?”

moderaterna, Daniel Lindvall

Moderaterna:

Trygghet är en sak som ofta nämns i politiken när det gäller det offentliga rummet men för oss, Moderater, är trygghet en mycket större fråga. Trygghet kan vara att skoleleverna inte känner sig illa till mods för att gå på toaletten, att den som behöver hjälp för att klara sin vardag vet att det inte tar lång tid innan det kommer hjälp när den larmat, att veta att jag har ett jobb att gå till, att kunna gå ut när det är mörkt utan att känna obehag eller att den som bor på landsbygden ser en polisbil som kör förbi och patrullerar. Med ovanstående text vill Moderaterna visa att vad som är trygghet varierar mellan individer och om två personer är på samma plats vid samma tillfälle kan den ena vara trygg och den andra känna sig otrygg. Vidare är det viktigt att nämna att Nybro har bra siffror när det gäller trygghet och det ska invånarna i Nybro känna sig stolta över. När det gäller tryggheten har också samtliga partier varit eniga när det gäller punktinsatser som exempelvis hyra in extra väktare när det har varit behov av det.

I det offentliga rummet i Nybro vill vi Moderater ha bättre upplysta allmänna platser, belysning över ett större område på utsatta platser och en belysning som sträcker sig längre ut vid sidorna av exempelvis cykel och gångvägar. Det är även viktigt att täta buskage och liknande invid cykel och gångvägar tas bort. Vi, Moderater, anser även att vi skall engagera fler människor/områden i grannsamverkan tillsammans med polisen. Vid oroliga och utsatta platser vill vi få möjlighet till utökad kameraövervakning.

Vi, Moderater, vill som de flesta övriga politiska partier ha fler poliser. Det är polisen som i grund och botten ger en känsla av trygghet till majoriteten av vår befolkning. Polisen ska både kunna sköta det förebyggande arbetet och lösa de brott som begås och det är mycket viktigt att anmälda brott inte bara avskrives utan verkligen klaras upp. Det är inte acceptabelt att så få vardagsbrott klaras ut att medborgarna inte tycker det är lönt att anmäla dessa. Detta leder till en känsla av otrygghet.

Något som ger en viktig trygghet är att staden man bor i ständigt utvecklas, har ett nytänkande och ligger i framkant vad gäller både kärnverksamheten, kultur och fritidsaktiviteter. Detta lockar till sig nyetableringar av företag som skapar jobb, ökar inflyttningen, ger stadiga huspriser mm som skapar en stabilitet och trygghet i vardagen för medborgarna.

Moderaterna i Nybro ska aktivt arbeta för att den kommunala verksamheten fortsatt bedrivs rättssäkert och utifrån gällande lagar, förordningar och praxis, med en god och ansvarsfull ekonomisk hushållning av våra gemensamma ekonomiska resurser. Nybro kommuns invånare ska vara trygga med att deras behov som omfattas av kommunens ansvar tillgodoses. De som jobbar eller är kunder i vård, skola och omsorg ska känna sig trygga och här är det viktigt att politiken lyssnar in de behov som finns från både anställda och kunder.

Trygghet för äldre: Omsorg och boende ska finnas tillgängligt när man behöver det.

Trygghet för skolan: Aktivt förebyggande arbete mot mobbning och verka för en trygghet i arbetsmiljö, både för elever och lärare samt att eleverna når upp till godkända resultat. Att det finns platser i förskolan för samtliga barn utan långa väntetider.

Trygghet i integrationen: Arbeta för fler praktikplatser även inom den kommunala sektorn och ett krav på att lära sig språket för att underlätta de nyanländas vardag.

Vi, Moderater, vill avsluta med att varje människa ska kunna känna sig trygg.

Stig-Roland Fagergård, Mikael Svanström

Socialdemokraterna:

Frågan är så allmänt ställd att det kan var svårt att ge ett enkelt och heltäckande svar. Det finns flera saker som man bör fundera på.

Är det verkligen otryggt att bo i Nybro?

Är det otryggt i Orrefors, Alsterbro, Bäckebo och Alsjöholm m.fl tätorter?

Hur är det på den rena landsbygden fjärran från gatljus och där endast månen lyser upp omgivningen, och det är långt mellan husen. Är man otrygg där?

Är man otrygg i Nybro centralort, och finns det i så fall någon relevant undersökning som stödjer detta? Finns det något procenttal som man kan utgå ifrån?

Vad beror det på att man är otrygg? Är man rädd för våld och övergrepp, inbrott och/eller skadegörelse på egendom? Är det unga eller gamla som är otrygga? I vilka miljöer är de otrygga? Vi måste gå ut och fråga.

Vi vet att antalet människor som lider av psykisk ohälsa ökar dramatiskt i alla åldrar men framförallt bland unga. Kan detta påverka känslan av otrygghet? Är man psykiskt instabil så kan detta göra att man känner sig otrygg, liksom det omvända att vetskapen om att det finns flera som lider av psykisk ohälsa bland oss, kan göra att man känner sig mera otrygg.

Det vi vill göra för att öka tryggheten är givetvis att öppna upp och ljussätta mörka passager och se till att gatubelysningen fungerar, men vi tror att orsakerna till otryggheten ligger på ett annat plan.

Det handlar inte om flera vakter, poliser eller militärer i stadsmiljön. I polisstater eller länder med militärer på gatorna har aldrig människorna känt sig trygga. Hellre flera föräldrar, andra vuxna och fältassistenter som rör sig ute om kvällar och nätter.

Vi vill börja i förskolan och skolan att tala om alla människors lika värde. Hänsyn, respekt och solidaritet är ord som vi ska nöta in och förklara innebörden av. Det är där som det börjar.

Trygga familjeförhållande är också en grundsten att bygga på genom olika stödfunktioner som t.ex familjecentralen. Skolan och dess personal med kuratorer och skolsköterskor är nyckelpersoner när det gäller att bygga trygga människor. Detta är områden som bör förstärkas.

Det är också möjligt att otryggheten ökar när vi konfronteras med människor från andra länder och kulturer. Detta kan vi bara överbrygga genom upplysning och gemensamma aktiviteter, prata med varandra och umgås. Här kan man skapa otaliga projekt med enkla medel.

Övriga partier har inte svarat på frågan. 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Partiet satsar på nära och tillgänglig vård

Presenterade fem förslag för en nära och tillgänglig vård i Nybro.

Faton Pasho

Kl.06:53, 17 maj, 2018

Partiet satsar på nära och tillgänglig vård
Foto: Faton Pasho

Under onsdagen sammankallade Centerpartiets landstingsråd Christer Jonsson tillsammans med Eva-Kristina Berg, ledamot i landstingsfullmäktige och Karin Helmersson, kandidat till landstingsfullmäktige till en presskonferens.

Där presenterade trion fem förslag för en nära och tillgänglig vård i Nybro. 

– Vi gjorde en opinionsmätning som visade att över 80 procent ville ha kortare tider i primärvården, säger Karin Helmersson och fortsätter.

– Därför kände vi att vi måste få vården närmare folket och bli mer tillgänglig. Med våra fem förslag vill vi förbättra och få vården närmare Nybroborna.

De fem förslagen partiet presenterade handlar bland annat om att få fler läkare att arbeta i primärvården, att fler invånare ska få en fast läkare samt flytta ut vården från sjukhusen.

– Idag måste var tredje Nybrobo träffa en ny läkare vid varje besök på hälsocentralen. En fast läkarkontakt skulle öka patientsäkerheten och tryggheten, säger Christer Jonsson.

Hur ska ni göra för att flytta ut vården från sjukhusen?
– Ett av alternativen är att lära sig av Norrland och deras ”digitala vård”. Där kan man till exempel koppla upp sig över en skärm och få konsultation samt råd, säger Christer och fortsätter.

– Med digital kommunikation kan vi öka den medicinska närvaro på våra orter där man idag saknar sjukhus.

Hur ser budgeten ut för den här satsningen?
– Landstinget har idag grundtekniken så det behövs inga större satsningar rent ekonomiskt. Det här skulle göra det mer effektivare och våra patienter skulle slippa få köra eller åka den långa sträckan som är i dag, avslutar han.

I faktarutan nedan ser ni samtliga fem förslag från Centerpartiet. 

FaktaCenterpartiets fem förslag för nära och tillgänglig vård i Nybro:

  1. Stimulera skapandet av flera filialmottagningar på mindre orter. Goda exempel är Alsterbro och Vissefjärda.

  2. Fler läkare ska arbeta i primärvården och mer av vården ska flyttas ut från sjukhusen.

  3. Fler invånare ska få en fast läkare och att det ska vara möjligt i hela regionen.

  4. Det ska finnas en valfrihet för dig att välja privat eller offentligt driven vård. Ett ökat utbud förbättrar kvalitet och ökar tillgängligheten.

  5. Utveckla vårdval för barn och ungdomspsykiatrin så att den kan bli mer nära.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

DEL 5: Ställ din lokala fråga inför valet 2018

Nu har du som Nybrobo chans att ställa just din fråga till de lokala politikerna i Nybro kommun inför valet 2018.

Faton Pasho

Kl.16:59, 14 maj, 2018

DEL 5: Ställ din lokala fråga inför valet 2018
Foto: Faton Pasho

Den 9 september är det dags för val runt om i Sverige. Med riksdagsval, landstingsval och kommunval går nu 24Nybro in i det nya året med en ny satsning.

 Nu när året skiftat från 2017 till 2018 börjar också valet att närma sig. Vi på 24Nybro.se tänkte göra en satsning inför det lokala valet 2018 i Nybro – där kommunvalet kommer stå i fokus, säger 24Nybros redaktör Faton Pasho. 

Nu har du som Nybrobo chans att ställa just din fråga till de lokala politikerna i Nybro kommun inför det lokala valet 2018.

Frågorna kan vara både stora och små, men måste vara lokala.

Totalt kommer ni Nybrobor få svar på en fråga per månad ända fram till valet i september.

LÄS MER: Här är svaren på fråga nummer 1.

LÄS MER: DEL 2: Här är politikernas svar på månadens fråga

Skicka in din fråga som du vill politikerna ska svara på, till oss på redaktionen@24nybro.se senast den 18 maj. 

De lokala partierna som kommer svara på era frågor är: Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

LÄS MER: DEL 3: Här är politikernas svar på månadens fråga

LÄS MER: DEL 4: Här är politikernas svar på månadens fråga och här är partiets svar på månadens fråga

Övriga partier har fått en förfrågan men antingen avböjt eller inte svarat på medverkan.  

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Han slåss för rättvisan i samhället – kandiderar till kommunvalet

18-åringen tar plats i listan till kommunvalet 2018.

Faton Pasho

Kl.18:04, 11 maj, 2018

Han slåss för rättvisan i samhället – kandiderar till kommunvalet
Foto: Alma Murtezai

Hans kompiskrets hade börjat engagera sig politiskt inför valet 2018. I valet före kvalet började även 18-årige Erik Hultskog att bli mer intresserad av politik och började forska lite kring partierna och deras hjärtefrågor.

– Mina kompisar är engagerade politiskt men för andra partier. Efter att ha samtalat med dem och lyssnat på de olika partierna under Almedalsveckan så kände jag att Kristdemokraterna var det rätta partiet för mig, säger han.

Nybrobon med en tuff uppväxt, som han själv beskriver det som, valde att engagera sig politiskt för att slåss om rättvisan i samhället.

– Mitt mål med politiken är att skapa mer rättvisa i samhället. Att de med nedsättningar och andra svårigheter får det bättre, säger han och fortsätter.

– Mina kärnfrågor är inom skolan och kulturen, där jag vill förändra bilden och personanpassa skolväsendet. Jag vill att elever ska få en personlig utbildning, där utbildningen ska läggas på den nivån eleven är.

Inför valet 2018 har den 18-årige Hultskog tagit plats i Kristdemokraternas kommunlista.

– Jag skulle bli glad om jag kommer in i kommunfullmäktige. Dock är det inte hela världen om jag hamnar utanför utan får då kämpa vidare, avslutar han.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

VAL 2018

DEL 4: Här är partiets svar på månadens fråga

Så vill partiet lösa lokalförsörjningen i skolan.

Faton Pasho

Kl.06:37, 11 maj, 2018

DEL 4: Här är partiets svar på månadens fråga
Foto: Pressbild

24Nybro.se har sedan årsskiftet startat sin alldeles unika politikersatsning inför valet i september.

Varje månad fram till valet får kommunborna möjligheten att ställa en fråga till lokalpolitikerna – som sedan får besvara frågan.

De lokala partierna som har tackat ja till att vara med i politikersatsningen fram till valet är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

I början av april gick 24Nybro ut med en uppmaning till Nybroborna om att ställa en fråga till politikerna i kommunen. Som sedan besvarades av politikerna i kommunen.

Av olika anledningar kom inte Sverigedemokraternas svar med då vi på redaktionen hade missat det. Här kommer svaret på fråga fyra i vår politikersatsning från Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna Nybro

Sverigedemokraterna: 

– Sverigedemokraterna i Nybro vill lägga stort fokus på hela skolmiljön i kommunen. Vi förespråkar demokrati där varje invånares röst ska tas i beaktning. Föräldrar, elever samt pedagoger bör få sin röst hörd i detta innan några slutgiltiga beslut tas. Men vi anser också att det måste ges resurser för att klara ökningen av antalet elever. Det innebär inte endast nya lokaler. Det är mycket annat runt omkring som måste tillhandahållas för att ökningen av antal elever ska kunna genomföras.

Till att börja med det viktigaste, pedagogerna och lärarna. Om de inte finns så hjälper det inte med några nya lokaler. Vi måste se till att vi har kompetent personal som anser att Nybro kommun är en attraktiv arbetsplats med korrekta arbetsvillkor. Det innebär även trygghet på arbetsplatsen. Inga elever eller lärare ska känna sig otrygga i skolmiljön. Har man valt att bosätta sig i ett visst område ska man inte straffas av det och behöva åka längre bort till andra skolor för att det inte finns plats på närmaste. Barnen ska inte bli drabbade på ett negativt sätt av ökningen av invånare i kommunen. De har inte valt utvecklingen och kan därför inte behöva ta smällen av de vuxnas beslut.

Vi vill arbeta med att förbättra integrationen av nyanlända i vår kommun med att förbättra segregationen. Alla ska behandlas jämställt. Inga särbehandlingar på grund av kön, etnicitet, intressen, erfarenheter eller kompetenser. Alla bör behandlas med respekt och känna sig trygga. Vi förespråkar flera mindre skolor framför en stor skola på 800 elever. Det kanske kan kännas som en spännande ”High school” miljö, men effekten lär snarare bli att man försvinner i mängden. Något som endast gynnar de som inte vill bli sedda. De elever som inte är lika starka och tydliga kommer få svårare att bli sedda. Därför är vi inte för en stor skola i Nybro.Vi accepterar inte längre språkpraktikanter som rör sig bland de yngsta av våra barn. Småbarn talar inte själva korrekt vilket innebär att det inte ens borde vara en möjlighet att praktisera bland barnen.  Vi anser att det ska upphöra omedelbart.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

DEL 4: Här är politikernas svar på månadens fråga

24Nybro.se ger allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna – nu har fjärde frågan besvarats.

Faton Pasho

Kl.12:58, 8 maj, 2018

DEL 4: Här är politikernas svar på månadens fråga
Foto: Faton Pasho

24Nybro.se har sedan årsskiftet startat sin alldeles unika politikersatsning inför valet i september.

Varje månad fram till valet får kommunborna möjligheten att ställa en fråga till lokalpolitikerna – som sedan får besvara frågan.

De lokala partierna som har tackat ja till att vara med i politikersatsningen fram till valet är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

I början av april gick 24Nybro ut med en uppmaning till Nybroborna om att ställa en fråga till politikerna i kommunen. Här är frågan som skickades vidare till våra politiker.

– Hur vill politikerna i Nybro lösa lokalförsörjningen i skolan?

Centerpartiet

Centerpartiet:
– 
Nybro kommun växer och vi planerar nya områden för bostäder vilket ökar möjligheten för ytterligare tillväxt. Vi blir fler barn vilket är positivt och glädjande, detta skapar nya behov av lokaler för våra skolor. Centerpartiets målsättning är att kommunen ska erbjuda skola såväl på landsbygden som i centralorten.

Det är viktigt att kommunen har en strategisk lokalförsörjningsplan som ger en helhetsbild av vilka lokaler som kommunen äger och hyr, hur lokalerna används idag och som visar på framtida behov av nybyggnation och investeringar. För att få fram nya verksamhetslokaler krävs både tid, resurser och politiska inriktningsbeslut.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om ny F-6 skola vid Västerängsskolan. Lärande och Kulturnämnden utreder just nu två förslag för att klara ytterligare ökat elevantalet framöver. Ett av förslagen bygger på en utbyggnad av Paradisskolan, Madesjöskolan och Fagerslättskolan, det andra förslaget bygger på en stor högstadieskola vid Fagerslättskolan/Sveavallen.

Det är stora och långsiktiga satsningar som behöver göras och därför är det också viktigt att göra en grundlig utredning, lyssna och att få så mycket underlag som möjligt innan beslut. Det handlar inte bara om nya lokaler, det handlar också om infrastruktur, säkra skolvägar, barntäta områden, ekonomi, detaljplaner mm.

Centerpartiets principiella uppfattning är mångfald och valfrihet. Vår främsta prioritering är att behålla en skola nära hemmet för så många som möjligt, framförallt för de yngsta barnen. Vår grundsyn är att ha flera F-6 och F-9 skolor framför en stor högstadieskola.

Moderaterna Nybro

Moderaterna:
– En av Nybro kommuns viktigaste frågor inför framtiden är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens skolbarn. Tack vare höga födelsetal och nyanlända har barnantalet de senaste åren ökat med 400 elever. Detta har gjort att det blivit platsbrist i skolan och för att lösa detta har olika former av skolbaracker placerats ut där det är möjligt. Att det blir platsbrist är ingen överraskning och under cirka två års tid har det utretts hur skollokalerna ska byggas. Utredningen kom fram till fem olika alternativ som har kommunicerats med allmänheten vid tre olika tillfällen i form av medborgardialoger. Medborgardialogerna besöktes av ganska få medborgare vilket gjorde att politiken inte fick någon vägledning av medborgarna. Efter detta har två av förslagen utretts vidare. De två förslagen är att det blir en nybyggnad av en högstadieskola på Sveavallen eller att det görs en utbyggnad av Madesjöskolan och Paradisskolan. Vi har i ett första läge tilltalats av en ny högstadieskola på Sveavallen. När vi bygger ut skolan behöver vi ta lite höjd så den räcker för framtiden och om barnantalet ökar. När Nybro kommun bygger inom en annan verksamhet är lokalerna för små innan bygget är färdigt och så får det inte bli med skolverksamheten. Ett högstadium skulle ge en likvärdig skola för ungdomarna. En annan sak som alla inte tänker på är att om kommunen bygger ut befintliga skolor blir de nästan lika stora som en högstadieskola på Sveavallen och det blir väldigt lite yta till skolgård. Vidare är det så att nybyggda lokaler blir ändamålsenliga och det är viktigt för kvalitén i skolan.

Nu när skolfrågan utretts under lång tid är det viktigt att man inom det snaraste blir klar med utredningen så frågan kommer till beslut. Dock har det visat sig att lärarna inte har tillfrågats under tidigare utredningar och det är viktigt att de som ska jobba i verksamheten får säga vad de vill ha för skola. Som det ser ut nu kommer vi ta beslut om hur lokalerna för skolverksamheten i Nybro ska se ut när utredningen är klar. Utredningen måste bli klar så det kan tas ett beslut som är det bästa för Nybros medborgare.

Pia Eriksson och Kaj Raving Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: 

– Till att börja med så kan vi konstatera att Vänsterpartiet återigen visade sig ha rätt. När vi drev kampen mot att riva Transtorpskolan så varnade vi för att vi snart skulle bli få en lokalbrist. Därför ville vi satsa på en upprustning av Transtorpskolan och ville samtidigt utöka förskolan Nya Gazellen med minst en avdelning. Hade man valt att lyssna på oss då hade dagens situation varit betydligt mindre akut. Tyvärr så var Vänsterpartiet nästan helt ensamt i fullmäktige om att tänka så långsiktigt.

Nu har vi istället en situation med stort behov av nya lokaler till både skola och förskola. Det är en situation som nu inte går att lösa snabbt trots att den egentligen är akut. Fler förskoleplatser är på gång, men det kommer att behövas många fler. Särskilt om vi får gehör för vårt krav om att minska barngrupperna i förskolan rejält.

Som tillfälliga åtgärder kommer det krävas olika barack-lösningar. Parallellt med dessa tillfälliga lösningar måste man nu börja se på långsiktiga lösningar. En nyckel för att komma vidare är den utredning som är på gång kring Paradis- och Madesjöskolan. Tyvärr har majoriteten inte lyckats ta fram den som det var tänkt, utan den har blivit framskjuten. Utan den utredningen som grund är det svårt att avgöra vilka framtida åtgärder som är möjliga och önskvärda att genomföra för att långsiktigt lösa lokalförsörjningen inom skolan.

liberalerna

Liberalerna: 

– Det viktigaste för oss i Liberalerna är att alla skolor i kommunen är likvärdigt bra skolor, så att det inte är avgörande vart man bor eller i vilken skola man går för hur väl man lyckas eller hur man trivs.

Idag väljer föräldrar att placera sina barn i andra skolor en den som ligger närmst. Detta visar att kommunen, för tillfället, inte lyckats med att alla skolor skall uppfattas som ett tillfredsställande alternativ. Detta leder i sin tur till förvärrad platsbrist och att nyinflyttade till ett område tvingas till skolplacering i en annan stadsdel än där man bor. Detta gäller i allra högsta grad även förskolan där föräldrar ”tvingas” till förlängd föräldraledighet för att vänta på plats på önskad förskola. Småsyskon tvingas börja på en annan skola och föräldrarna åker kors och tvärs för lämningar och hämtningar. Det är inte längre någon garanti att man får gå i förskoleklass med sina förskolekompisar, som man lärt känna under flera års tid. Detta måste omgående åtgärds och förbättras!

Skolorna i Nybro är idag tyvärr väldigt segregerade. Det finns skolor med en övervägande majoritet elever med utländsk bakgrund, medan det finns andra som har nästan inga.

Sverige är ett mångkulturellt land där alla människor är olika. Vi tror att det blir bäst klasser när det är en stor blandning på såväl kön, etnicitet, intressen, erfarenheter som kompetenser. Olikheten främjar inlärningen för alla!

Svenska språket, som är den mest grundläggande skolfärdigheten för att lyckas i svensk skola främjas också genom en ökad integration av våra elever med annat modersmål.

De flesta elever vill fortfarande gå i en skola som är nära och därför lyckas vi inte få den bästa möjliga blandningen av elever. Det vill vi i Liberalerna förbättra, så att elevernas resultat stiger samt att deras erfarenheter och sociala färdigheter växer. Om det bara är möjligt genom en gemensam centrumhögstadieskola så är vi för det.

Detta alternativ frigör även undervisningsplatser för förskoleklass till årskurs sex på både Madesjöskolan och Paradisskolan, där söktrycket idag är stort.

Vi i Liberalerna vill rusta upp skolgårdarna inte bebygga dem!

Oron människor känner inför en kommunal ”storskola” skall vi omvända genom en genomtänk arkitektur, modern teknik och genom att bygga en attraktiv arbetsplats för så väl studiemotiverade elever som kompetenta pedagoger.

Socialdemokraterna Nybro

Socialdemokraterna:
– Vi Socialdemokrater har varit drivande i frågan om att bygga ut förskolor och inte minst skolor. Redan i februari fick våra partiföreträdare ta del av resultatet av den lokalutredning som redan då var klar, men som sedan förhalats av den styrande minoriteten. Efter att vi vid olika aktiviteter undersökt vad Nybroborna tycker i frågan, tog vi som första parti ställning för att bygga en ny högstadieskola på Sveavallen och lägga ner Fagerslättsskolan. Det är ffa två skäl till att vi väljer detta

Detta är det alternativ som är lättast och snabbast att bygga utan att störa pågående undervisning och vi slipper hitta nya undervisningslokaler till 300 elever under byggtiden. Med detta alternativ spar vi både tid och pengar och eleverna slipper flytta till tillfälliga lokaler under en ombyggnad. Tiden är viktig eftersom vi bara har ett par år på oss innan det är för trångt i våra befintliga skolor

Vi har misslyckats med att få en bra mix mellan svenska och nyanlända elever på Fagerslättsskolan och vi har en alltför stor segregation mellan dessa grupper.

Gällande förskolan finns ett stort behov av nya förskolor dels på grund av at det föds fler barn men också för att vi har alltför stora barngrupper och behöver minska dem. Dessutom har vi ett par förskolor som idag inte har ändamålsenliga lokaler och därför behöver ersätta. Vi ser att en ny förskola vid Västerängsskolan och en i Transtorpsområdet är första stegen på den vägen.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng