DEL 1: Här är politikernas svar på månadens fråga | Nyheter i Nybro- 24 timmar om dygnet – Helt gratis
VAL 2018

DEL 1: Här är politikernas svar på månadens fråga

24Nybro.se ger allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna – nu har första frågan besvarats. Läs om hur politikern ser på det med integration.

Faton Pasho

Faton Pasho

Kl.06:47, 1 februari, 2018

DEL 1: Här är politikernas svar på månadens fråga
Foto: Arkiv

24Nybro.se har sedan årsskiftet startat sin alldeles unika politikersatsning inför valet i september.

Varje månad fram till valet får kommunborna möjligheten att ställa en fråga till lokalpolitikerna – som sedan får besvara frågan.

LÄS MER: 24Nybro satsar inför valåret: ”Nu har du chans att få din fråga besvarad”

De lokala partierna som har tackat ja till att vara med i politikersatsningen fram till valet är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

I början av januari gick 24Nybro ut med en uppmaning till Nybroborna om att ställa en fråga till politikerna i kommunen. Här är frågan som skickades vidare till våra politiker.

Från anonym: 
— I takt med att bostäder byggs och flera flyttar till vår kära kommun så undrar jag hur ni ser på arbetet med den framtida integrationen av våra nya svenskar. Vad har ni för planer inom de närmaste fyra åren när det kommer till integrationsarbetet i Nybro kommun? Och hur får vi dem sysselsatta på bästa sätt.

Jimmy Loord (KD)

Kristdemokraterna:
– Vad gäller integrationen så är det en otroligt viktig uppgift. Misslyckas vi med den så misslyckas vi med en stor del av samhällsbygget och idén om att alla ska med och vara en del av samhällsgemenskapen.

– Jag har haft förmånen att under några år vara ansvarig politiker för stora delar av integrationsarbetet. Mina slutsatser är att integrationsarbetet handlar om att samverka så att alla berörda myndigheter i detta arbete drar åt samma håll och kompletterar varandra.

– Vad gäller de kommande fyra åren så bör fokuset handla om att komma ut på arbetsmarknaden, ge ökat socialt stöd, utbildning i demokratifrågor och ett effektivare språkstöd. Ibland möter vi företag som är villiga att anställa men där det faller på att språket fungerar för dåligt.

– En kommun får aldrig gömma sig bakom byråkratiska processer utan arbetet måste bli väldigt ”hands on” med mål att snabbt se konkreta resultat. Då måste man också våga vara tuff och ställa krav på de som ska integreras.

– Det är ett stort steg för en kvinna som aldrig jobbat i hela sitt liv att komma till Sverige och ta sig in på arbetsmarknaden. Men med rätt coachning och uppbackning så ser vi i Nybro att det går att lyckas.

Centerpartiet

Centerpartiet:
– Vår grundinställning är att Sverige utvecklas när människor från andra länder kommer hit. Därför vill vi se integrationen som möjligheter och utmaningar att ta tillvara på de inneboende krafter och ideer människor har.

– Centerpartiet vill att nyanländas kompetenser och erfarenheter ses över redan från första dagen.

– Det behövs tydliga lösningar som gör mottagandet mycket bättre. Det är viktigt att lära sig svenska och snabbt få ett jobb. Där skapas kontakter som gör det lättare att snabbt komma in i det svenska samhället.

– Kommunen ska erbjuda en grund- och gymnasieutbildning av hög kvalitet och en kvalitativ studie- och yrkesvägledning som tar hänsyn till den lokala arbetsmarknadens förutsättningar och behov.

– Vi måste satsa mer på SFI, få bort köerna och kombinera SFI med praktik. Vi behöver ge våra nyanlända gymnasiekunskaper i svenska.

– Vi behöver anordna fler yrkesutbildningar kombinerat med SFI. Fler språkpraktik/praktikplatser inom kommunal verksamhet, i alla dessa jobb där vi behöver arbetskraft framöver. Även stötta till företagande och underlätta för nyanlända att starta företag och hitta sysselsättning och jobb. Vi behöver jobba med att hitta modeller som ger företag stöd i att kunna ta emot nyanlända i praktik.

Vänsterpartiet Pia Eriksson Kaj Raving

Vänsterpartiet:
– Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en fungerande integration är en generell välfärdspolitik som minskar klyftorna i samhället. Vad som behövs är då bland annat satsningar på äldreomsorg och skola, vilket skapar fler jobb och bättre välfärd, och fler bostäder som folk har råd att bo i.

– Det behövs dock även stödjande åtgärder för att nyanlända invandrare snabbare ska etableras på arbetsmarknaden. Inom många branscher råder idag en stor brist på personal, inte minst inom äldreomsorgen här i vår kommun. Vi skulle gärna se SFI med yrkesinriktning och liknande lösningar.

– Kommunen bör också satsa på att regelmässigt genomföra validering av utländsk yrkeskompetens och examina så att kunskap som de utlandsfödda besitter bättre tas tillvara. Både gällande utbildning och arbetslivserfarenhet. Det vinner både den enskilde och samhället på.

– Språket är en nyckel till samhället och vi vill förbättra möjligheterna att kombinera arbete med SFI och göra kraftfulla insatser för att kvalitetssäkra SFI-utbildningen, bl.a. när det gäller tillgången till varvad praktik och validering, fler lärarledda timmar och välutbildade SFI-lärare.

– Avslutningsvis så bygger en lyckad integration på att människor med olika bakgrund möts. Inte minst för att det ofta är genom personliga kontakter som människor får jobb. Kommunen bör aktivt arbeta med att hitta arenor för såna möten och stödja exempelvis föreningar som bidrar till detta.

Mikael Svanström, Martina Aronsson

Socialdemokraterna: 

– En lyckad integration är jätteviktig för att vi ska kunna ta tillvara på alla våra nya invånare.  Det svenska språket är nyckeln och det är viktigt att man som nyanländ får ta del av SFI och andra aktiviteter där man kan träna sin svenska så snabbt som möjligt. Detta gäller både barn och vuxna.

– Därför är det viktigt att vi på våra förskolor och skolor har en bra blandning av barn som kommer från svensktalande familjer och barn som har annat språk som modersmål. För att lyckas med detta i Nybro behöver vi bryta skolsegregationen och se över olika skolors upptagningsområde och förändra skolstrukturen.

– För oss är det viktigt att skolan ger alla barn samma förutsättningar för att lyckas oavsett om man bott i Sverige hela sitt liv eller kom hit senare under sin uppväxt. Detta är en stor utmaning för våra pedagoger och blir givetvis tuffare ju senare man anländer till Sverige. Det är därför viktigt att vi ger våra lärare kompetensutveckling och att skolan får resurser för att kunna säkerställa att alla barn får det stöd de behöver. Detta gäller både i förskola, grundskola och gymnasiet.

– En lyckad integration är också en viktig pusselbit i att lösa personalförsörjningen både kommunen och i det privata näringslivet. Här är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och inte minst det privata näringslivet otroligt viktigt.

– Prioritet ett i för att lösa integrationen och personalförsörjningen är att ge de nyanlända de kunskaper de behöver för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Nationellt har Socialdemokraterna på förslag att införa Utbildningsplikt för nyanlända vilket är viktigt för individen, men minst lika viktigt för vi ska kunna bemanna vår välfärd. Därför vill vi prioritera vuxenutbildningen, inte minst yrkesutbildningar för de yrken där det råder störst brist på personal.

– Det är också viktigt att man från nationellt håll kan hitta snabbare sätt att validera de utbildningar de nyanlända redan har så att vi kan dra nytta av de kunskaper de har med sig.

– För att få till en lyckad integration är det viktigt att man som nyanlända får ta del av det svenska samhället för att få förståelse för de regler och normer som finns här. Samtidigt är det viktigt att vi i som bott i Sverige hela vårt liv får förståelse för de kulturella skillnader som finns så att vi kan fungera i ett mångkulturellt samhälle. För att detta utbyte ska ske, behöver vi skapa mötesplatser där personer med olika bakgrunder och erfarenheter kan mötas. Här spelar föreningslivet en oerhört viktig roll och det är viktigt att vi som kommun hittar sätt att stödja dem i detta viktiga arbete.

moderaterna, Daniel Lindvall

Moderaterna:
– När det gäller integrationen av våra nyanlända är det främst två saker som behövs för att en person ska ha möjlighet att kunna integreras i ett nytt samhälle dels kunskaper i språket där den nyanlända ska etablera sig och dels en daglig sysselsättning i form av arbete. I Nybro behöver de nyanlända lära sig svenska som möjliggör att de kan kommunicera med oss vilket gör det lättare att få arbete. Nyanlända skall ges möjlighet att lära sig svenska så fort som möjligt genom den SFI, svenska för invandrare, som finns. Vi, Moderater, har fokus på att arbeta bort de köer till SFI som finns idag. Lära sig svenska ska inte heller vara något man väljer utan ett krav för att få full tillgång till bidragssystemen som finns i Sverige och Nybro.

– Vi, Moderater, tror också att lösningen är att människor kommer i sysselsättning och får arbete för att integrationen ska lyckas. Arbete, praktikplatser på arbetsplatser och lärlingsutbildningar gör att nyanlända får en möjlighet till sysselsättning och en kontakt med andra Nybrobor vilket gör att nyanlända snabbare blir en del av Nybro. Om en nyanländ inte får jobb ska den nyanlända erbjudas praktikplats för att ha en daglig sysselsättning. Gå till sin praktik är inget som är valfritt utan ett krav för att få full tillgång till bidragssystemen. Vi, Moderater, stöttar helhjärtat de projekt som till exempel SAMBA som drivs i kommunen för att bryta utanförskapet och som ger goda resultat. Vi vill också se ett tätare samarbete mellan företag och våra utbildningar som leder till att fler blir inslussade på olika företag genom skolan. Vi, Moderater, menar också att det vilar ett ansvar på den nyanlända att själv göra sin del av integrationen genom att ta del av kultur och föreningslivet som är en stor styrka i Nybro.

– När det gäller ensamkommande barn och ungdomar menar vi, Moderater, att det är viktigt att dessa barn och ungdomar fullföljer sina studier för att lyckas komma in i samhället. Nyanlända barn och ungdomar behöver särskilt stöd då ofta deras teoretiska kunskapsnivå inte är i nivå med de barn och ungdomar som är uppväxta i Sverige. Vi, Moderater, menar att ensamkommande barn och ungdomar precis som alla barn och ungdomar i Sverige har en skolplikt som ska fullföljas och det är även viktigt att de får betyg och intresse av skolan som leder vidare till gymnasiestudier. Utan gymnasial utbildning är det stor risk att hamna i ett utanförskap för både svenska och nyanlända ungdomar. Vi, Moderater, tycker det är viktigt när bostäder och skolor ska byggas att det planeras så vi undviker att det uppstår segregation eller kulturell pluralism i bostadsområden eller på våra skolor. Våra nyanlända ska så snabbt som möjligt komma i kontakt med Nybrobor där de bor och nyanlända barn och ungdomar ska gå i skolklasser med barn och ungdomar från Nybro.

– Sammanfattning är att språket och jobb är nyckeln till en fungerande integration. Vi, Moderater, menar också att det är upp till varje nyanländ att ta sitt ansvar när det gäller integrationen för att få full tillgång till bidragssystemen.

Övriga partier har inte svarat på frågan. 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

LISTA: Villan bibehåller förstaplatsen på Klicktoppen

Den fina 90-talsvillan är även denna vecka mest klickad på Klicktoppen.

Faton Pasho

Faton Pasho

Kl.19:53, 18 februari, 2018

LISTA: Villan bibehåller förstaplatsen på Klicktoppen
Foto: Fastighetsbyrån/Hemnet
1. Gränö 161, Nybro. Pris: 1 595 000 kronor (Foto: Fastighetsbyrån/Hemnet)

gra%cc%88no%cc%88

”Enastående fin villa med unik planlösning i lantlig miljö. Underbart läge med endast 15 min från centrum. Renoverats smakfullt med elegant stil. Nytt kök. Nya fina badrum. Uteplats. Öppenspis med insats”. Läs mer om fastigheten här.

2. Ölandsgatan 4, Nybro. Pris: 3 390 000 kronor (Foto: Hammarströms/Hemnet)

o%cc%88landsgatan

”Detta är absolut en av Nybros mest karaktärsfulla villor. Med en spännande exteriör och en interiör som inte gör någon besviken”. Läs mer om fastigheten här.

3. Ludvigsgatan 2, Nybro. Pris: 1 975 000 kronor (Foto: Fastighetsbyrån/Hemnet)

ludvigsgatan

”Enastående elegant villa som talar för sig själv! En villa som har det mesta. Renoverats mycket smakfullt med tilltalande interiör”. Läs mer om fastigheten här.

4. Klockvägen 20, Alsterbro, Nybro. Pris: 735 000 kronor (Foto: Hemverket/Hemnet)

ska%cc%88rmavbild-2018-02-16-kl-08-42-36

”Välkommen till en välskött och välplanerad familjevilla i lugnt, barnvänligt och naturskönt område med inte många minuter till skolor, förskola, butiker, restaurang samt vidare kommunikationer via buss till t.ex. Kalmar”. Läs mer om fastigheten här.

5. Brixslät 209, Orrefors, Nybro. Pris: 350 000 kronor. (Foto: Mäklarhuset/Hemnet)

ska%cc%88rmavbild-2018-02-16-kl-08-44-37

”Enskilt läge i naturen med dubbelgarage”. Läs mer om fastigheten här.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Chocken: Bryggeriet slutar tillverka anrika läsken

En av alla som älskar den populära läsken menade att världen nu kommer att gå under.

Kim Ahlqvist

Kim Ahlqvist

Kl.19:09, 18 februari, 2018

Chocken: Bryggeriet slutar tillverka anrika läsken
Foto: Creative Commons

Sedan 1953 har den populära läsken funnits på marknaden i Sverige. Men nu sker en stor förändring som kommer ändra läsken för alltid.

Det är Dinapengar.se som skriver att bryggeriet Vasa Bryggeri i Njurunda slutar tillverka läskdrycken Trocadero.

Trocadero har av många i de norra delarna av Sverige setts som ”Norrlands nationaldryck” varför reaktionerna var många när bryggeriet levererade beskedet. En tog det så långt att denne menade att ”världen nu går under”, rapporterade Örnsköldsviks Allehanda.

Men trots chockbeskedet så kan alla Trocadero-älskare andas ut.

Varumärkets nya ägare (sedan 2017) Spendrups kommer att fortsätta tillverkningen. De har inga planer på att lägga ner produktionen utan vill, enligt Dinapengar.se, utveckla och förädla Trocaderon.

Spendrups presschef, Rose-Marie Hertzman har berättat för tidningen Land hur man vill förädla varumärket.

– Dels ska vi i vår lansera en ny lightversion av Trocadero, en zero utan socker. Dels ska designen fräschas upp lite i samband med det, har Hertzman  sagt till Land.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Försökte stjäla bensin i Nybro

Polis kallades till platsen.

Axel Brantemo

Axel Brantemo

Kl.19:02, 18 februari, 2018

Försökte stjäla bensin i Nybro
Foto: Arkiv.

Det var i måndags kväll som vittnen såg hur några personer uppträdde konstigt vid en bil på Algatan i Nybro.

– Polisen beordrades till platsen. Och mycket riktigt fanns där en slang ner till bränsletanken och en tank intill. Men det verkar som de blev skrämda eftersom att de inte fick med sig bensinen, säger Glenn Adolfsson vid polisen.

Under försöket orsakade tjuvarna skada på bilens lackering.– Därför är rubriceringen försök till stöld av bensin och skadegörelsen, säger Glenn Adolfsson.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Så kan bilen avslöja din partitillhörighet

Mer än varannan svensk associerar bilmärken till ett politiskt parti.

Matilda Larsson

Kl.17:30, 18 februari, 2018

Så kan bilen avslöja din partitillhörighet
Foto: Pxhere.

Bilen du kör kan avslöja din partitillhörighet. Det visar en Sifo-undersökning från bilauktionssajten Kvdbil.

Mer än varannan svensk uppger att de associerar bilmärken till partifärger. Vanligast är att koppla bilmärken till antingen Moderaterna eller Socialdemokraterna, men det finns undantag.

Högst association till något parti har BMW med hela 65 procent som kopplar bilmärket till något parti. Lägst association till parti har Mitsubishi och Subaru med 45 procent.

Starkast koppling till Moderaterna har de klassiska premiummärkena PorscheMercedes, BMW. Undantaget bland prestigebilarna är Tesla som också har stark association till Miljöpartiet.

Volvo och SAAB är de bilmärken som har starkast koppling till Socialdemokraterna. Har du däremot en Mini är det flest som tror att du att du sympatiserar med Liberalerna eller Miljöpartiet. Har du istället en Fiat kan andra tro att du är en Vänsterpartist.

– Vilket bilmärke du äger upplevs av många vara en signal för hur du är som person, vissa mer och vissa mindre. I denna undersökning har vi tittat på om och hur olika bilmärken kan associeras till partifärg. Den visar att det finns tydliga associationer, framförallt hos vissa bilmärken och då främst premiummärkena. Är du mån om att uppfattas som neutral politisk ska du välja en asiatisk bil, säger Benny Karlsson, marknadschef på Kvdbil.

ska%cc%88rmavbild-2018-02-16-kl-14-44-44

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Skogskoncern presenterar starkt resultat

Ökad nettoomsättning och rörelseresultat.

Axel Brantemo

Axel Brantemo

Kl.16:10, 18 februari, 2018

Skogskoncern presenterar starkt resultat
Foto: Arkiv.

Södras nettoomsättning för helåret 2017 ökade med 11 procent till 20 518 miljoner svenska kronor. Rörelseresultatet ökade även det kraftigt till 1917 miljoner kronor och styrelsen föreslår nu en vinstdelning på 868 miljoner.

Koncernens ökade nettoomsättning är enligt Södra en effekt av både ökad volym och högre priser för pappersmassa och sågade trävaror.

– 2017 var ett bra år för Södra med starkt resultat. Med en välinvesterad industri och fortsatta satsningar på vidareförädling och innovation inom valda områden står Södra väl rustat för framtiden och dess olika utmaningar, säger Lars Idermark, vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Under 2017 har aktiviteten varit hög enligt Södra, med omfattande investeringar i sågverken, fortsatta omstruktureringar och försäljning av interiörverksamheter i Sverige, Litauen och Norge. Arbetet med att stärka konkurrenskraften inom trävarusidan löper på enligt den fastställda flerårsplanen.

Styrelsen fattade beslut om att, tillsammans med Statkraft och teknikleverantören Steeper i samarbetsprojektet Silva Green Fuel, investera cirka en halv miljard SEK i en demoanläggning för att utveckla biodrivmedel ur skogliga restprodukter.

– Den goda konjunkturen fortsatte under fjärde kvartalet. Ett gott marknadsläge för såväl sågade trävaror som pappersmassa tillsammans med en hög produktionstakt på Södras industrier innebar att efterfrågan på såväl timmer som barr- och lövmassaved var hög, säger Lars Idermark.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng